Ansettelse av kommune­direktør uten utlysning

Sivilombudet mener at Kautokeino har brutt det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ved å ikke utlyse stillingen som kommunedirektør offentlig.

Saken gjaldt manglende offentlig og intern utlysning ved ansettelse av kommunedirektør. Kautokeino kommune hadde unnlatt å lyse ut stillingen, og ansatte fungerende kommunedirektør. Dette ble blant annet begrunnet i en utfordrende rekrutteringssituasjon og et særlig behov for samisk kompetanse.

Sivilombudet mente at kommunen hadde brutt det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ved å ikke utlyse stillingen offentlig. 

Det forelå ikke ekstraordinære omstendigheter som kunne begrunne unntak fra utlysningsplikten på ulovfestet grunnlag. Sivilombudet kommenterte at samisk kompetanse kunne vært stilt som et særlig krav i kvalifikasjonskravene og utlysningsteksten. Manglende utlysning internt var et brudd på arbeidsmiljøloven § 14-1.

Kommunen bes om å følge uttalelsen ved fremtidige ansettelser. I tillegg bør kommunen sørge for at ansettelsesreglementet ivaretar kvalifikasjonsprinsippet og arbeidsmiljøloven § 14-1, blant annet ved offentlig og intern utlysning av ledige stillinger.

Uttalelsen får ikke konsekvenser for nåværende kommunedirektør Ys ansettelsesforhold, da ansettelsen er gjennomført.

Kilde: Sivilombudet

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/ansettelse-av-kommunedirektor-uten-utlysning/