KOSTRA-rapportering 2023

Notatet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) skal være et hjelpemiddel for kommuner og fylkeskommuner ved rapportering av regnskapsopplysninger til KOSTRA – Kommune-Stat-Rapporteringen.

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2023» (PDF) er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Det redegjøres også for hvordan konsolidert årsregnskap og regnskap fra interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) skal rapporteres. 

Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapet skal ha. Konvertering av årsregnskapet til gyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapet godkjent i SSB.

Notatet tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som er gyldige for regnskapsåret 2023. Det er også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. 

De konkrete kravene som stilles til filene med årsregnskapet er listet opp i kapitlet "Kontroller av årsregnskapet". Dersom kravene ikke innfris, vil ikke filene bli godkjent for innsending til SSB.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/artikler/kostra-rapportering-2023