Anskaffelsesutvalget har overlevert sin første delutredning med forslag til nytt regelverk til næringsministeren. Foto: NFD

Forslag til ny anskaffelseslov – skal gjøre offentlige innkjøp enklere og mer bærekraftige

Anskaffelsesutvalget har overlevert sin første delutredning med forslag til nytt regelverk til næringsministeren.

Anskaffelsesutvalgets første delutredning (NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser) gjelder regelverkets struktur, forenkling av reglene og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn.

I mandatet ble utvalget bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket samlet sett, hvor en større del av regelverket tas inn i lov.

Anskaffelsesutvalget har på denne bakgrunn foreslått ny lov om offentlige anskaffelser. Den nye loven inneholder mange av de bestemmelsene som i dag er forskriftsfestet.

For anskaffelser over EØS-terskelverdi, er det foreslått en mer direktivnær gjennomføring av bestemmelsene. Utvalget har ellers foreslått blant annet følgende endringer:

 • Utvidelse av formålsparagrafen til også å omfatte bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.
 • De grunnleggende prinsippene omformuleres til prinsipper for offentlige anskaffelser og gjelder kun over EØS-terskelverdi. Under EØS-terskelverdi er det krav om at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper, herunder sikre forutberegnelighet og lik behandling av leverandører som inngir tilbud.
 • Innslaget for når loven kommer til anvendelse heves fra 100.000 kr til 300.000 kr.
 • Utvalget omformulerer klima- og miljøbestemmelsen til «Grønn omstilling». Oppdragsgivere skal i forkant av anskaffelsen vurdere hvordan anskaffelsen kan innrettes for å begrense dens samlede klimatrykk og miljøbelastning. Oppdragsgiver skal stille klima- eller miljøkrav til ytelsen, samt i andre trinn i anskaffelsesprosessen dersom det vil gi ytterligere klima- og miljøgevinst uten å medføre uforholdsmessige kostnader for oppdragsgiver. Dette gjelder kun for kunngjøringspliktige anskaffelser. Dermed har utvalget ikke stilt seg bak den nye klima- og miljøbestemmelsen hvor tildelingskriteriene skal vektes med 30 prosent.
 • Utvalget foreslår å fjerne reglene i del II i anskaffelsesforskriften.
 • Utvalget foreslår at anskaffelser av varer og tjenester mellom 300.000 kr og opp til EØS-regelverket på henholdsvis 1,4 mill. kr for statlige oppdragsgivere og 2,2 mill. kr for kommunale oppdragsgivere, skal skje på markedsmessige vilkår. Dette kan skje ved at:
  • oppdragsgiver gjennomfører markedsundersøkelse, og på grunnlag av denne innhenter tilbud
  • innhenter to eller flere tilbud, eller
  • ved frivillig annonsering av konkurranse
 • De samme reglene skal gjelde for bygge- og anleggsanskaffelser mellom 300.000 kr og 3 mill. kr.
 • For bygge- og anleggsanskaffelser over 3 mill. kr har utvalget delt seg i to:
 • Et flertall har foreslått at for bygge- og anleggsanskaffelser med en antatt verdi mellom 3 og 15 mill. kr skal oppdragsgiver også publisere en forenklet kunngjøring i DOFFIN som åpner for at interesserte leverandører kan melde sin interesse. Kunngjøring skal minst beskrive kontraktsgjenstanden, på hvilke kriterier kontrakten vil tildeles, estimert verdi, og tidsrom for gjennomføring. Ved bygge- og anleggsanskaffelser med antatt verdi over 15 mill. kr skal oppdragsgiver følge reglene i del III, med noen unntak.
 • Et mindretall bestående av KS-advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, har foreslått at alle kunngjøringspliktige bygge– og anleggsanskaffelser under EØS- terskelverdi mellom 3 - 56 mill. kr er underlagt et forenklet regelsett. De foreslåtte reglene innebærer en «fusjon» av fleksibiliteten i dagens del I med noen forenklede regler fra dagens del II. Oppdragsgiver står blant annet fritt til å bestemme hvordan konkurransen skal gjennomføres og kan fritt innhente dokumentasjon og opplysninger som mangler. Det er heller ikke krav til kunngjøringens innhold.

Den første delutredningen er sendt på høring med frist 10. februar 2024

Den andre delutredningen skal leveres innen 4. mai 2024. Her skal utvalget se nærmere på reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. I tillegg skal utvalget utrede enkelte problemstillinger om lokale og regionale leverandører, land-til-land rapportering og sikkerhet og beredskap.

Kilde: KS

https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/anskaffelsesutvalget-har-overlevert-forslag-til-lovendringer/