Bilde av KDDs logo

Digital sikkerhet i kommunene styrkes

Regjeringen etablerer et digitalt sikkerhetsmiljø for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden gjør at trusselbildet er i endring, og det er et kontinuerlig arbeid å sikre seg mot uønskede og tilsiktede hendelser.

Regjeringen etablerer derfor et responsmiljø som kommunene kan knytte seg til – et KommuneCERT (Computer Emergency Response Team).

KommuneCERT vil fungere som en førstelinje for kommunene og skal koordinere henvendelser mot andre responsmiljøer slik at kommunene har ett kontaktpunkt ved hendelser.

KommuneCERT vil fungere som en førstelinje for kommunene og skal koordinere henvendelser mot andre responsmiljøer slik at kommunene har ett kontaktpunkt ved hendelser.

Digital sikkerhet er et virksomhetsansvar. Det vil si at hver enkelt kommune i utgangspunktet har ansvar for å ivareta dette selv.

Ofte har små og mellomstore kommuner begrenset tilgang på sikkerhetskompetanse og kapasitet til å ivareta dette ansvaret. KommuneCERT vil bistå med dette og være et knutepunkt for veiledning og informasjonsflyt.

Regjeringen vil etablere KommuneCERT i tilknytning til helsesektorens responsmiljø – HelseCERT.

HelseCERT har som oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere digitale angrep, og virksomheten har lang erfaring med å bistå helse- og omsorgssektoren innenfor dette området.

HelseCERT leverer allerede i dag tjenester til helse- og omsorgstjenestene i kommunene og har bistått mange kommuner med forebyggende tiltak og håndtering av hendelser, og de som jobber i HelseCERT kjenner kommunesektoren godt.

HelseCERT er del av Norsk helsenett SF, som er et selskap underlagt og styrt av Helse- og omsorgsdepartementet og som allerede tilbyr nettverk og kommunikasjonstjenester til hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

HelseCERT vil bygge videre på allerede etablerte tjenester som sårbarhetsscanning, råd og anbefalinger, varsling ved ondsinnede dataangrep, oppdatert situasjons- og trusselbilde mm.

En slik utvidet rolle for HelseCERT, med en etablering av KommuneCERT, vil medføre en oppskalering av dagens kapasitet og tilbud ut mot kommunene.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-sikkerhet-i-kommunene-styrkes/id3015864/