Bilde: NIM

NIM lanserer krafttak for menneskerettigheter i kommunene

Norsk institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer et menneskerettighetskurs for folkevalgte og ansatte i kommunene.

NIM vil hjelpe kommunene med å jobbe mer systematisk med menneskerettigheter, og formålet med satsingen er å få opp kunnskapen om menneskerettighetene i kommunene. Kurset retter seg mot folkevalgte, ledere, ansatte og personer som driver kontrollarbeid i kommunene.

Kommunene har etter Grunnloven § 92 et selvstendig ansvar for å respektere og sikre menneskerettighetene. En spørreundersøkelse gjennomført av NIM i 2021 viste at kommunale lederes kjennskap til menneskerettighetene er varierende. Samtidig viste undersøkelsen at interessen var stor for å lære mer.

NIMs arbeid med kommuner knytter seg til to overordnede målsetninger:

 1. Bidra til at norske kommuner har god kunnskap om innholdet i ulike menneskerettsforpliktelser for å sikre ivaretakelsen av menneskerettighetene i det kommunale arbeidet
 2. Arbeide for at norske kommuner i større grad tar menneskerettigheter inn i relevante styringsdokumenter og gjør gode menneskerettslige vurderinger før det skal iverksettes tiltak innen forvaltningsområder som norske kommuner har ansvar for, og som har viktige sider til menneskerettighetene.

Ifølge NIM kan manglende kunnskap i verste fall bidra til økt risiko for at menneskerettighetene brytes, og det trekkes fram tre eksempler:

 • Sivilombudet har i flere avgjørelser konkludert med at kommuner har begrenset de ansattes ytringsfrihet for mye, blant annet på grunn av manglende kunnskap om når lojalitetsplikten kan begrense ytringsfriheten.
 • Norge har de senere årene blitt dømt i en rekke barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Sakene viser at barnevernets kompetanse om gjenforeningsmålsetningen ikke har vært god nok.
 • Et landsomfattende tilsyn fra Helsetilsynet fra 2023 konkluderte med at regelverket om tvungen helsehjelp ofte ikke er godt nok forstått og innarbeidet i de undersøkte kommunale helse- og omsorgstjenestene. Manglende kunnskap om når en pasient er samtykkekompetent kan blant annet føre til ulovlig tvangsbruk.

Et av kursets målsetninger er å ruste folkevalgte og ansatte til bedre å kjenne igjen situasjoner hvor rettigheter kan komme i spill. NIM anerkjenner samtidig at dette er kompliserte problemstillinger, og at kunnskapsheving bare er en del av løsningen.

Et av kursets målsetninger er å ruste folkevalgte og ansatte til bedre å kjenne igjen situasjoner hvor rettigheter kan komme i spill.

Kurset er tilgjengelig både på NIMs nettsider og i KS Læring. Forventet tidsbruk er ca. 30 - 40 minutter, og i kurset lærer du om:

 1. Hva menneskerettigheter er.
 2. Hvorfor menneskerettighetene er viktige i ditt arbeid.
 3. Hvordan du kan bidra til å sikre menneskerettighetene.

Kurset retter seg mot fire ulike grupper/roller:

 • ansatte i kommunen
 • ledere i kommunen
 • folkevalgte i kommunen
 • personer som driver kontrollarbeid i kommunen

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024 vil NIM presentere hvordan de jobber for at kommuner skal ha økte kunnskaper om sine forpliktelser, og bidrar til at kommunene styrker sitt menneskerettighetsarbeid.

Kilde : NIM

https://www.nhri.no/2023/nim-lanserer-krafttak-for-menneskerettigheter-i-kommunene/