Bilde av KDDs logo

Veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften er oppdatert

Kommunal- og distriktsdepartementets veileder til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) har blitt oppdatert.

Følgende oppdateringer er gjort i veilederen:

  • Justeringer og rettinger i veiledningen til forskriften kapittel 4 om årsavslutningen
  • Presiseringer til § 5-2 om innholdet i budsjettkolonnene
  • Justeringer og rettinger i veiledningen til innholdet i oppstillingen etter § 5-9 om årsavslutningsdisposisjonene
  • Justeringer og rettinger i vedleggene om oppstillingen etter § 5-9
  • Presiseringer i vedlegget om innholdet i garantinoten i vedlegget
  • Vedleggene om innholdet i de obligatoriske oversiktene er oppdatert i samsvar med endringer i arter og balansekapitler (gjelder fra budsjett- og regnskapsåret 2024)
  • Veiledningstekst som kun gjaldt til og med budsjett- og regnskapsåret 2022 er tatt ut

Endringene er markert med rød skrift i veilederen.

Departementet gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt enkelte justeringer i den publiserte veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften framover, som departementet ikke vil orientere om i brev. Eventuelle endringer vil framkomme av veilederen. 

Departementet anbefaler derfor alltid å bruke den publiserte oppdaterte veilederen som oppslagsverk.

Lenke til den oppdaterte veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften (PDF): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7bf9b58579724f19a28acb81fb51d8af/januar-2024-veileder-til-budsjett-og-regnskapsforskriften.pdf