Miljødirektoratets logo

Klimautslippene er redusert i mange kommuner

Klimagassutslipp i kommuner og fylker viser at utslippene er redusert i mange kommuner, men innsatsen må økes hvis Norge skal nå klimamålene.

68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2022 enn i 2009. I halvparten av kommunene er utslippet redusert fra 2021 til 2022.

Klimagassregnskapet viser at mange kommuner har redusert utslippene av klimagasser:

  • Veitrafikk: Utslippene er redusert med mer enn fem prosent siden 2009 i nesten alle kommuner.
  • Oppvarming: 92 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
  • Avfall og avløp: 73 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
  • Energiforsyning: 61 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.

Reduksjonen skyldes i stor grad økt bruk av biodrivstoff og elbiler i veitrafikken, økt bruk av fornybar energi i energiforsyning, forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming og forbud mot deponering av organisk avfall.

Reduksjonen skyldes i stor grad økt bruk av biodrivstoff og elbiler i veitrafikken, økt bruk av fornybar energi i energiforsyning, forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming og forbud mot deponering av organisk avfall.

Kommunene har mange virkemidler for å redusere klimagassutslipp, men det er også en del utslippskilder kommunene ikke har direkte kontroll over. Det kan for eksempel være flyplasser, riksveier og store industrianlegg som gir enkelte kommuner relativt høye utslipp.

Klimagassregnskap for kommuner og fylker:

  • Miljødirektoratets klimagassregnskap for Norges kommuner og fylker viser utslipp av klimagasser på 45 forskjellige utslippskilder og ni hovedsektorer.
  • Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder, sammen med utslipps- og energitall som virksomhetene gir til Miljødirektoratet.
  • På grunn av ulike datakilder og avgrensninger kan ikke det kommunale og det nasjonale klimagassregnskapet sammenlignes direkte.

Kilde: Miljødirektoratet

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/desember-2023/klimagasskutt-i-kommunene-ma-fortsette/