Logoen til Helsedirektoratet

Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om hhv. refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

Rundskrivene beskriver grunnlaget for kommunenes rapportering og for revisors kontroll.

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester innebærer at kommunen får refundert refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet. Med direkte lønnsutgifter menes lønn knyttet til direkte brukertid, det vil si når tjenesteyteren er i direkte interaksjon med brukeren. Alt av administrasjonsarbeid, opplæring/veiledning, reisetid, etc. faller utenfor tilskuddsordningen.

Innslagspunktet som gjelder for refusjonen for 2023 er 1 608 000 kroner.

Opplegget for revisorkontroll framgår av rundskrivet IS-4/2024.

Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 2. mai 2024.

Lenke til Rundskriv IS-4/2024 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (PDF) (Helsedirektoratet)

Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming

Antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming per 1. januar 2024 er med og danne grunnlag for rammetilskudd til kommunene for 2025.

Kommunens revisor skal kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet IS-3/2024. Kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 2. mai 2024.

Lenke til Rundskriv IS-3/2024 – Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane (PDF) (Helsedirektoratet)