Høring – Endringer i KRS nr. 10, KRS nr. 12 og KRS nr. 13

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har sendt endringer i tre kommunale regnskapsstandarder på høring med frist 14. mai 2024.

Høringen (PDF) omfatter forslag til endringer i følgende foreløpige kommunale regnskapsstandarder:

Disse standardene har hatt status som foreløpige standarder og ble sist gjennomgått i 2019 i forbindelse med oppdatering av standardene til ny kommunelov. 

GKRS har nå gjennomgått standardene med sikte på å fastsette dem som endelige kommunale regnskapsstandarder.

Gjennomgangen har resultert i en del endringer i standardene. Dette gjelder spesielt KRS nr. 12 som har fått en noe annen struktur enn gjeldende standard.

Kilde: GKRS