Logoen til Statsforvalterne

Landsomfattende tilsyn i 2024

Statsforvalterne gjennomfører hvert år nasjonale tilsyn der temaet er likt for alle embetene. Formålet er å avdekke svikt og å bidra til bedre tjenester.

De nasjonale tilsynene går over ett eller to år, og fører som regel til nasjonal oppmerksomhet om området.

Statens helsetilsyn og statsforvalterne samarbeider om de nasjonale tilsynene, og aktiviteten i 2024 retter seg mot disse områdene:

 • Bruk av medisindispenser hos hjemmeboende eldre

  Får eldre som bor hjemme forsvarlig utdeling og administrering av legemiddel ved bruk av medisindispenser? Statsforvalteren skal undersøke hvordan kommunene legger til rette for og følger opp denne helsehjelpen. Risikoanalyser gjort av Helsetilsynet har tidligere avdekket at økende bruk av velferdsteknologi i hjemmene til pasientene, innebærer fare for svikt.
 • Selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten

  Tilsynet skal undersøke om psykisk helsevern for voksne sørger for gode og trygge tjenester til pasienter med depresjon. Tilsynet skal se på kritiske trinn i behandlingsforløpet for pasienter som er innlagt i døgnavdeling med depresjon som hoveddiagnose. Målet er å bidra til selvmordsforebygging hos pasienter som blir skrevet ut med selvmordsrisiko.

 • Folkehelsearbeidet til kommunen for å fremme god psykisk helse hos barn og unge

  Tilsynet skal undersøke om kommunen har oversikt over helsetilstanden til barn og unge og faktorer i oppvekst- og levekårsforhold som påvirker den psykiske helsen deres. Videre skal tilsynet undersøke om kommunen bruker denne kunnskapen i planarbeidet sitt og om dette blir fulgt opp med relevante tiltak. Alle kommuner i landet blir bedt om å svare på et spørreskjema. På bakgrunn av dette blir noen kommuner valgt ut til grundigere intervju.
 • Ansvaret til Nav-kontoret for å tilby tjenesten økonomisk rådgiving til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon

  Økte mat- og strømpriser og høy rente påvirker den økonomiske situasjonen for mange. De med lav inntekt og vanskelige levekår og andre utsette grupper blir rammet hardest. Tilsynet skal undersøke om Nav-kontorene tilbyr økonomisk rådgiving til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Bakgrunnen for tilsynet er Helsetilsynets risikovurdering av sosiale tjenester i Nav.

Kilde: Statsforvalteren.no

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Nyheter/2024/01/landsomfattande-tilsyn-2024/