Bilde av KDDs logo

Hvor effektiv og hvor stort er tjenestetilbudet i din kommune?

For Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har Senter for økonomisk forskning (SØF) utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene og produksjonsindekser.

Metoden som SØF har benyttet for beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene, sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis.

Spesielle forhold knyttet til koronaepidemien i 2020 – 2022 kan påvirke forskjellen i målt effektivitet mellom kommuner og utviklingen i effektivitet over tid.

Beregningene viser både resultater for den enkelte kommune - effektivitetsanalyse og resultater for langet som helhet.

For de forskjellige tjenestene har man en rekke forskjellige innsatsfaktorer (ressurser) og produksjonsmål som inngår i analysen, og som har sammenheng med effektiviteten i tjenestene.

Effektivitetsanalysen gir et utgangspunkt for vurdering av effektivitet i kommunene samlet og i enkeltkommuner. For at den enkelte kommune skal få en riktig forståelse av potensialet for effektivisering i tjenesteproduksjonen, må egne vurderinger og andre tilnærminger komme i tillegg. Analysen kan skape bevissthet om den produksjonen som skapes gitt bruken av ressurser.

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. Derfor er også nivået på kommunens inntektsnivå, og de økonomiske resultatene (netto driftsresultat) de siste tre årene vist sammen med produksjonsindeksen.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/