Logoen til TI Norge

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge. Årets samling inneholder en rekke nye saker samt oppdatering av noen saker.

Formålet med samlingen av rettskraftige korrupsjonsdommer er å bidra til å øke kunnskap om av hva korrupsjon er. Samlingen kan bidra til å belyse:

  • hvor grensene går for straffbar korrupsjon,
  • hvordan korrupsjonshandlinger blir gjennomført,
  • årsaker til korrupsjon,
  • hvordan korrupsjonssaker blir avdekket.

Bestemmelsene om korrupsjon ble innført i straffeloven i 2003. I straffeloven § 387 er korrupsjon definert som det «å kreve, motta eller akseptere, gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag».

Uttrykket «utilbørlig fordel» er vagt, og hvilke handlinger som omfattes av korrupsjonsbegrepet beror på en skjønnsmessig vurdering. Korrupsjonsdommene er derfor viktige for å belyse hva som er relevante momenter i vurderingen av hva som utgjør en «utilbørlig fordel» og dermed korrupsjon i straffelovens forstand.

Foruten det rettslige kan samlingen kanskje også bidra til å belyse andre sider av fenomenet korrupsjon. Hvor forekommer det korrupsjon? Hvordan blir korrupsjonshandlinger gjennomført? Hva er årsakene til korrupsjon? Hva gjør at noen er villige til å begå korrupsjon? Den kan også brukes som underlag for virksomhetens interne bevisstgjøringsarbeid, f.eks. som cases i forbindelse med kurs og trening. Relevante spørsmål kan være:

  • Kunne dette skjedd i vår virksomhet?
  • Hvilke tiltak bør vi iverksette for å forhindre at det skjer?

Dommene viser at korrupsjon forekommer både i privat og offentlig sektor, og ofte i møtet mellom de to. Motivasjonen for å begå korrupsjon kan være ulik fra sak til sak – det kan være et ønske om å oppnå en personlig økonomisk vinning som ligger bak handlingen, men det kan også være et ønske om at selskapet en jobber i får et verdifullt oppdrag. Det er Transparency International Norges inntrykk at mange er villige til å risikere svært mye, både når det gjelder straff og omdømmetap, for relativt lite.

Denne samlingen viser også hvordan korrupsjonssaker blir behandlet i domstolsapparatet. Hvor kritikkverdig et korrupsjonstilfelle er, og straffutmålingen i den enkelte sak, beror på en rekke omstendigheter. I mange av sakene fremhever imidlertid domstolene de samfunnsskadelige aspektene ved korrupsjon, og at oppdagelsesrisikoen ofte er liten. Derfor reageres det også generelt sett strengt mot korrupsjon.

Lenke til TI Norges domssamling - Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2024/TI-N_Domssamling_2024.pdf