Bilde av logoen til Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ)

Innbyggerundersøkelsen 2024: Nedgang i tillit og tilfredshet

Innbyggerne er fortsatt fornøyde med å leve i Norge, men tilliten til institusjoner og politikere har gått ned siden 2021. Tilfredsheten med offentlige tjenester viser også en svak nedadgående trend over tid.

Innbyggerundersøkelsen 2024, som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført, omfatter svar på hvordan det er å bo i Norge fra om lag 8 600 nordmenn i perioden oktober-desember 2023.

Tilliten innbyggerne har til alle de ni institusjonene det spørres om i undersøkelsen, har gått ned siden 2021. Innbyggerne har høyest tillit til domstolene og Politiet og lavest tillit til de politiske partiene.

Innbyggerne har høyest tillit til domstolene og Politiet og lavest tillit til de politiske partiene.

De to institusjonene som har hatt størst fall i tillit siden 2021, er regjeringen og Stortinget. På en skala fra 0-10 svarer innbyggerne 5,0 for regjeringen og 5,4 for Stortinget i 2023. Tilsvarende tall i 2021 var henholdsvis 6,2 og 6,4. Tilliten til offentlig forvaltning generelt har gått ned fra 6,1 til 5,6.

Den gjennomsnittlige tilfredsheten med statlige og kommunale tjenester har vært høy over tid, men har gått ned siden 2017. Selv om endringene ikke er store fra år til år, er tilfredsheten i 2023 på det laveste nivået siden innbyggerundersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2010.

Tjenestene som får høyest vurdering i 2023 er brannvesen, folkebibliotek, offentlige museer og offentlige teatre, der de to siste har hatt en oppgang siden 2011. Tjenestene med lavest vurdering er Plan- og bygningskontoret, Barne-, ungdoms-, og familieetaten og NAV. 

Tjenestene som får høyest vurdering i 2023 er brannvesen, folkebibliotek, offentlige museer og offentlige teatre, ...

Tilfredsheten med sykehusene og de øvrige helsetjenestene har gått mest ned. Tilfredsheten med fastlege og helsestasjon er nå tilbake på samme nivå som i 2019, mens sykehusene, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, legevakt og sykehjem er på et lavere nivå enn i 2019.

Blant det innbyggerne er mest fornøyde med i undersøkelsen, er kvaliteten på både drikkevannet og lufta. På en skala fra 0-10 svarte respondentene 8,6 om drikkevannet og 8,2 om lufta. Begge deler er omtrent på samme nivå som i 2021.

Blant det innbyggerne er mest fornøyde med i undersøkelsen, er kvaliteten på både drikkevannet og lufta.

Innbyggernes vurdering av myndighetens evne til å sikre strømforsyningen er det enkeltspørsmålet som ha gått mest ned i hele undersøkelsen, fra 6,8 i 2021 til 5,4 i 2023.

Tilliten innbyggerne har til hverandre, ligger høyt sammenlignet med andre land. I 2023 svarer de i gjennomsnitt 7 på en skala fra 0-10. Dette er omtrent likt som i 2021, med en liten nedgang.

Innbyggere med lavest tillit til andre, har også betydelig lavere tillit til offentlige institusjoner. Årets undersøkelse viser dessuten at nedgangen i tillit til offentlige institusjoner er størst hos innbyggere med lav tillit til andre.

Innbyggere med lavest tillit til andre, har også betydelig lavere tillit til offentlige institusjoner.

Om lag 6 av 10 innbyggere tror at det foregår ulike former for korrupsjon i staten, mens tilsvarende tall for kommunene er 5 av 10. Det er en klar økning fra 2021, da 4 av 10 innbyggere trodde det samme om både kommunen og staten.

Om lag 6 av 10 innbyggere tror at det foregår ulike former for korrupsjon i staten, mens tilsvarende tall for kommunene er 5 av 10.

Innbyggerundersøkelsen viser også at innbyggerne vurderer mulighetene for medvirkning lavt, og på dette området er det en nedgang fra 2021 til 2023. Aller minst fornøyde er de med mulighetene til å påvirke beslutninger av betydning for området de bor i.

De tror heller ikke det er sannsynlig at innspill fra offentlige høringer får betydning for politiske beslutninger, at offentlige tjenester forbedres hvis mange klager, eller at det politiske systemet i Norge gir folk innflytelse på hva myndighetene gjør.

Spørsmålet om det politiske systemet i Norge gir folk innflytelse på det myndighetene gjør, er blant vurderingene som har gått mest ned siden 2021 i årets innbyggerundersøkelse.

Spørsmålet om det politiske systemet i Norge gir folk innflytelse på det myndighetene gjør, er blant vurderingene som har gått mest ned siden 2021 i årets innbyggerundersøkelse.

Annenhver nordmann svarer at de er bekymret for inflasjon og økte levekostnader. Samtidig er nordmenn blitt mer optimistiske når det gjelder muligheten til å finne arbeid.

Det viser årets innbyggerundersøkelse, der DFØ har bedt respondentene velge tre forhold de er bekymret for de neste årene fra en liste på 12 kategorier (inflasjon/levekostnader, tilstanden i helsevesenet, økonomiske og sosiale ulikheter, kriminalitet, klimaendringer, spredning av falsk informasjon, krig, arbeidsledighet, terrorisme, farene ved sosiale medier, korrupsjon og boligmangel).

Kilde: DFØ

https://dfo.no/nyhetsarkiv/innbyggerundersokelsen-2024-nedgang-i-tillit-og-tilfredshet