Portrettbilde av Jan Christian Vestre

Næringsminister Jan Christian Vestre | Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

ESA legger bort sak om offentlige anskaffelser

ESA har bekreftet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at de lukker saken om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. Det skjer etter at norske myndigheter har justert veiledningen om regelen.

Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dialogen med ESA i denne saken har ifølge næringsministeren vært veldig konstruktiv, og viser at det er fullt mulig å oppnå gode løsninger sammen.

Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

I 2019 åpnet ESA, på eget initiativ, en undersøkelse av den norske regelen som begrenser antall ledd med underleverandører til maksimalt to ledd. Regelen gjelder anskaffelser innenfor bygg og anlegg og renhold.

ESA mente at begrensningen var i strid med EØS-avtalen, og at regelen gikk lenger enn nødvendig for å oppnå formålet. Norske myndigheter argumenterte med at bestemmelsen er et effektivt virkemiddel mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. Etter norske myndigheters syn går ikke bestemmelsen lenger enn nødvendig for å oppnå formålet.

Som en oppfølging av dialogen med ESA har DFØ publisert en revidert veiledningstekst om bestemmelsen på anskaffelser.no

Den nye veiledningsteksten er tydeligere på formålet med bestemmelsen, og formålet med det såkalte konkurranseunntaket.

FAKTABOKS:

Bestemmelsen om antall ledd i leverandørkjeden

  • I offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester skal oppdragsgiver som hovedregel stille krav om at hovedleverandøren har maksimalt to ledd med underleverandører.
  • Bakgrunnen er at lange og uoversiktlige leverandørkjeder fører til at det blir vanskeligere for oppdragsgiver å føre kontroll med at leverandøren overholder lover og regler.
  • Det følger av bestemmelsen at det er mulig med flere ledd underleverandører hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse. Oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om unntaket kan benyttes.

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-legger-bort-sak-om-offentlige-anskaffelser/id3024769/