Bilde av KDDs logo

Ny rapport om kommunenes bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har advokatfirmaet Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser, og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov.

Et viktig bakteppe for oppdraget var den såkalte «el-sparkesykkeldommen» fra Høyesterett i desember 2021 (PDF). 

Saken dreide seg om Trondheim kommune kunne bruke privatrettslig råderett som grunnlag for å regulere kommersiell utleie av el-sparkesykler på offentlige områder i kommunen. Høyesterett konkluderte med at kommunen måtte ha hjemmel i lov, og at privatrettslig råderett derfor ikke var et tilstrekkelig grunnlag for å regulere utleievirksomheten.

I rapporten (PDF) redegjør Lund & Co for gjeldende rett om bruken av privatrettslig råderett, og vurderer også om el-sparkesykkeldommen har ført til en endring av kommunens muligheter til å benytte råderetten som rettsgrunnlag.

Advokatfirmaets vurdering er at kommuner fremdeles kan forby visse former for atferd på kommunal grunn med grunnlag i den private råderetten. Dommen trekker imidlertid opp hvilke momenter det er relevant å vektlegge i vurderingen av om en avgjørelse kan treffes i medhold av eierrådigheten eller om det kreves hjemmel i lov.

Advokatfirmaets vurdering er at kommuner fremdeles kan forby visse former for atferd på kommunal grunn med grunnlag i den private råderetten.

Lund & Co gjør også rede for kommunes bruk av privatrettslig råderett som rettsgrunnlag i utvalgte typer virksomhet, for eksempel avgjørelser knyttet til kulturbygg, kommunale boliger, sykehjem og vann- og avløpsanlegg.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-kommunenes-bruk-av-privatrettslig-raderett/id3024755/