Skjermdump fra utvalgsleder Aksel Mjøs' presentasjon av utredningen

Ny offentlig utredning om risikoen ved naturtap

Et uavhengig utvalg har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge.

Naturrisikoutvalget gir også anbefalinger om hvordan ulike aktører, herunder kommunene, kan analysere og håndtere naturrisiko på en god måte.

Naturrisikoutvalget ble satt ned av regjeringen i juni 2022. 

Utvalget har definert naturrisiko som faren for negative konsekvenser for aktører og samfunn ved tap og forringelse av natur og naturmangfold.

Utvalget er et innsiktsutvalg som har arbeidet for å bidra til en bedre forståelse av naturrisiko, og gi anbefalinger til alle samfunnsaktører om hvordan de best kan analysere og håndtere naturrisiko for sin virksomhet. Utvalget er ledet av Aksel Mjøs.

For bedre håndtering av naturrisiko anbefaler naturrisikoutvalget en femtrinnsmodell som alle aktører kan benytte som et utgangspunkt til å vurdere naturrisiko for sin virksomhet. 

 1. Identifisere hvor du berører naturen
 2. Analysere hvor du er avhengig av og/eller påvirker natur
 3. Vurdere hvor du er utsatt for naturrisiko
 4. Rapportere om vesentlig naturrisiko
 5. Beslutte i konkrete saker og veivalg

  Hver enkelt aktør må gjøre egne vurderinger. I første omgang handler arbeidet med naturrisiko om å definere avhengigheten og påvirkningen man har på natur.

  Utvalget peker også på viktigheten av forutsigbar politikk, fordi dette vil kunne redusere naturrisikoen for samfunnet. Verdien av mer informasjon og kunnskap er stor, og utvalget peker på at både offentlig og privat sektor må innarbeide naturrisiko i egne analyser og beslutninger.

  Utvalget har bestått av medlemmer med stor faglig bredde. De har satt seg grundig inn i naturrisiko som konsept, og mener måten å tenke på vil være nyttig i beslutningsgrunnlag og beslutninger for både privat og offentlig sektor. Utvalgets rapport legges snart ut på en høringsrunde.

  Lenke til NOU 2024: 2 I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge:

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-2/id3024887/