Regnskapsføring av festeavgifter i kirkeregnskapene

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har henvendt seg Barne- og familiedepartementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.

Det er Økonomiforskriften for sokn i Den norske kirke som regulerer arbeidet med regnskap i menighetsråd og kirkelige fellesråd. 

Det er ulik praksis for inntektsføring av festeavgifter for gravplasser i kirkelige fellesråd. Mange inntektsfører disse når de betales, gjerne for 10 år om gangen, selv om anordningsprinsippet tilsier at inntekten periodiseres. 

Det har vist seg utfordrende å finne en løsning for å endre praksis, uten betydelig ulempe for fellesrådene. Det er derfor sendt en henvendelse til Barne- og familiedepartementet om mulighetene for en forskriftsendring knyttet til regnskapsføring av festeavgifter.

Departementet har ennå ikke ferdigbehandlet henvendelsen, men signalene fra departementet er ifølge Hovedorganisasjonen KA innledningsvis positive til å få til en slik endring. KA har derfor håp om at en endring i dette regelverket kan komme i overskuelig framtid.

Kilde: KA

https://www.ka.no/sak/article/1761481