Foto: Josh Appel / Unsplash

Stor spredning i kommunenes regnskapsresultater for 2023

Ifølge KS’ regnskapsundersøkelse ligger kommunene – uten kommunale foretak og IKS – an til et driftsresultat på i underkant av 1 prosent av driftsinntektene for 2023. Fylkeskommunene ligger an til et netto driftsresultat på 4,2 prosent.

163 kommuner, som har 74,7 prosent av befolkningen utenom Oslo, har svart på undersøkelsen (pdf). 

Disse kommunene har et netto driftsresultat på 1,0 prosent, mot 2,4 prosent i 2022. Dette er klart svakere enn det anbefalte langsiktige nivået til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på 1,75 prosent. Fylkeskommunenes resultat er marginalt høyere enn TBUs anbefalte nivå på 4,0 prosent.

Regnskapsundersøkelsen viser at økningen i avkastning på finansielle investeringer og utbytte fra kommunalt eide virksomheter har mer enn dekket økningen i netto renteutgifter. Finansinntektene er imidlertid ikke jevnt fordelt mellom kommunene. Det er derfor stor spredning i de 163 kommunenes netto driftsresultat som andel av driftsinntekter – fra minus 9,2 til pluss 20,8 prosent.

Av kommunene som har svart på undersøkelsen er det 132 kommuner som ikke har vært berørt av kommunesammenslåinger de siste årene. 75 prosent av disse 132 kommunene, og som har resultat nærmest medianresultatet, har en spredning i sine netto driftsresultat på over 10 prosentpoeng. Dette er den klart høyeste spredningen disse kommunene har hatt i perioden 2016 til 2023.

KS gjør oppmerksom på at regnskapsundersøkelsen kun omfatter regnskapet til kommunekassene. Kommunale foretak og interkommunale selskaper inngår ikke, og undersøkelsen gir derfor ikke hele bildet av kommunenes resultater i 2023.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/stor-spredning-i-kommunenes-regnskapsresultater-for-2023/