Illustrasjonsbilde av NKRF som standardsetter

Ny veileder fra NKRF

Styret i NKRF har fastsatt «Veileder for kontrollutvalgets behandling og oppfølging av nummererte brev fra regnskapsrevisor».

Veilederen (pdf) er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRFs kontrollutvalgskomite og revisjons- og regnskapskomiteen.

Lov- og forskriftsbestemmelsene om nummererte brev – hhv. kommuneloven § 24-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 – er innrettet slik at det kommer fram krav om oppfølging både hos revisor og hos kontrollutvalget.

Den nye veilederen drøfter hvordan bestemmelsene kan forstås og gir veiledning til hvordan kontrollutvalget og dets sekretariat kan behandle og følge opp nummererte brev fra revisor. Den inneholder både krav og anbefalinger.

Formålet med nummererte brev er blant annet å sikre at vesentlige eller enkelte lovbestemte forhold løftes til riktig organ i kommunen for å følges opp der. Hvilke forhold som tas opp i nummererte brev vurderes av revisor, og det kan også være forhold som ikke omtales i revisjonsberetningen.

Revisor har som utgangspunkt to oppgaver etter loven når det gjelder nummererte brev:

  1. Si fra om de forhold revisor mener skal rapporteres til kontrollutvalget etter de forutsetningene, lovbestemmelsene og standarder som gjelder, med andre ord skrive de nummererte brevene.
  2. Bidra til kontrollutvalgets oppfølging av nummererte brev i form av en skriftlig oversikt over nummererte brev etter § 24-7, og som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er etter forskriften å påse at forhold nevnt i nummerert brev blir rettet eller fulgt opp. Den første behandlingen av et nummerert brev i kontrollutvalget vil være førende for den videre behandlingen.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er etter forskriften å påse at forhold nevnt i nummerert brev blir rettet eller fulgt opp.

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom regnskapsrevisors påpekninger ikke følges opp eller blir rettet.

Kontrollutvalget har også anledning til å rapportere til kommunestyret etter kommuneloven § 23-5. Dette betyr at kontrollutvalget kan rapportere til kommunestyret på grunnlag av første behandling av nummerert brev, om forhold som kontrollutvalget ønsker å holde kommunestyret orientert om. I tillegg vil det være aktuelt å rapportere gjennom kontrollutvalgets årsrapport.

Lenke til «Veileder for kontrollutvalgets behandling og oppfølging av nummererte brev fra regnskapsrevisor» (pdf):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgets_behandling_og_oppfolging_av_nummererte_brev_mai-24.pdf