Eierstyringsundersøkelsen 2024: Stort behov for opplæring i eierstyring

Bare 1 av 4 kommunalt eide bedrifter har hatt opplæring i eierstyring. Ifølge Samfunnsbedriftene er det et stort potensial for bedre samhandling mellom bedriften og eierne.

For første gang har Samfunnsbedriftene gjennomført en undersøkelse om eierstyring blant sine medlemmer. Hovedfunnet er at det er for lite opplæring i eierstyring i kommunale selskaper, og at slik opplæring oppfattes som svært nyttig av de som gjennomfører den. Men i undersøkelsen er det bare 27 prosent av bedriftene som bekrefter at de har gjennomført opplæring i eierstyring.

På spørsmål om opplæringen i eierstyring er nyttig svarer 80 prosent ja og kun 5 prosent nei. De resterende stiller seg nøytrale (10 prosent) eller vet ikke (5 prosent). På spørsmål om mange nok får opplæring i eierstyring svarer 45 prosent ja og 25 prosent nei. De resterende stiller seg nøytrale (22 prosent) eller vet ikke (8 prosent).

Samfunnsbedriftenes 600 medlemmer forvalter over 50 milliarder kroner på vegne av sine eierkommuner. Kommunalt eide selskaper har med andre ord ansvar for å levere tjenester for hundretalls milliarder kroner. Ifølge Samfunnsbedriftene bør kommunene derfor ha stor egeninteresse i at selskapene fungerer best mulig.

God eierstyring handler om et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen. Det er eieren som må være tydelig på hva den ønsker å oppnå med selskapet. Disse tre organene må ha samme forståelse av hvilken retning virksomheten skal ta og hvilke forventninger partene har til måloppnåelse. 

God eierstyring sørger for at eierne oppnår målet med opprettelsen av bedriften, god forvaltning av bedriftens ressurser, og god kontroll på risiko. Samfunnsbedriftene ser at det kan være veldig smart å utarbeide en eierstrategi som legger tydelige føringer på hva eierne vil med sine bedrifter.

God eierstyring sørger for at eierne oppnår målet med opprettelsen av bedriften, god forvaltning av bedriftens ressurser, og god kontroll på risiko.

Undersøkelsen viser at det er mange forbedringsområder. Under halvparten svarer at eierne stiller målbare krav til selskapet, og bare halvparten har utarbeidet en instruks for valgkomiteen. 

Det en stor utfordring i habilitet og rolleforståelse. Blant annet sitter det kommunestyrerepresentanter i halvparten av styrene, mens ordføreren også dukker opp i hvert tiende styre. Da blir det ifølge Samfunnsbedriftene vanskelig å vite hvilken hatt man har på.

For lite opplæring i eierstyring og selskapsledelse kan ha store konsekvenser. Undersøkelsen viser at uklar rolleforståelse er den klart største negative konsekvensen av dårlig opplæring.

På spørsmål om hvordan respondentene opplever den overordnede eierstyringen svarer 63 prosent god og 12 prosent dårlig. Resten (25 prosent) stiller seg nøytrale.

Samfunnsbedriftene viser til NKRFs Kontrollutvalgsundersøkelse 2024 som også viste viktigheten av god eierstyring. I denne undersøkelsen kom det fram at 34 prosent vil prioritere eierstyring som kontrollområde, og at eierstyring er blant de tre viktigste områdene kontrollutvalgene selv vil lære mer om.

Fakta: 
Undersøkelsen ble gjennomført 12. – 28. februar 2024. Det kom inn 289 svar, noe som gir en svarprosent på 32. Blant respondentene var det 74 prosent daglige ledere, 23 prosent styreledere og 2,8 prosent andre.

Kilde: Samfunnsbedriftene

https://www.samfunnsbedriftene.no/artikkel/stort-behov-for-opplaering-i-eierstyring