Bilde av logoen til Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ)

Anskaffelsesundersøkelsen 2024

Resultatene fra DFØs undersøkelse gir et kunnskapsgrunnlag om modenhet i anskaffelser i offentlig sektor, og blir brukt i utviklings- og forbedringsarbeid på fagområdet.

Våren 2024 inviterte DFØ alle statlige og kommunale virksomheter til å delta i Norges viktigste undersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

Resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2024 (pdf) viser at offentlige virksomheter legger litt mer vekt på klima, miljø og innovasjon enn tidligere. Det kommer også fram at bruken av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelser har økt, og at kontraktsoppfølging fortsatt har en høy prioritet.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter.

Resultatene viser at klima og miljø i større grad blir satt på dagsorden.

Ifølge DFØ underbygger undersøkelsen at endring tar tid. På overordnet nivå ser det ut til å være små endringer. Dykker man ned i detaljene er det positiv utvikling på mange områder. Resultatene viser at klima og miljø i større grad blir satt på dagsorden. Det er i samsvar med hva DFØ hører i dialog med innkjøps-Norge hvor noen har sagt at de opplever at klima og miljø ikke lenger er et «valgfag», men et område de prioriterer høyt.

I likhet med for to år siden svarer virksomhetene på hvilke kompetanseområder de ønsker å prioritere de neste to årene. Her er det entydig at innkjøps-Norge ønsker en mer datadrevet og bærekraftig innkjøpsfunksjon, som er sterk på regelverket og god på kontraktsoppfølging.

... innkjøps-Norge ønsker en mer datadrevet og bærekraftig innkjøpsfunksjon, som er sterk på regelverket og god på kontraktsoppfølging.

Mye tyder på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne. Derfor er behovet for kompetanse ifølge DFØ like høyt nå som for to år siden.

DFØ bruker undersøkelsen for å dokumentere modenhet og utvikling på anskaffelsesområdet. Resultatene brukes for å prioritere og videreutvikle DFØs kompetansetiltak, maler, verktøy og veiledere, slik at de treffer der behovene og gevinstene er størst.

Anskaffelsesundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget styringspanel hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i den enkelte virksomhet.

Kilde: DFØ

https://anskaffelser.no/innkjopsledelse/anskaffelsesundersokelsen