Bilde av KDDs logo

Selvkost – gebyrgrunnlag og adgangen til å fremføre underskudd utover fem år

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en fersk uttalelse til Norsk Vann og Hjartdal kommune vurdert flere problemstillinger knyttet til selvkostregelverket.

Problemstillingene har tilknytning til unntaksbestemmelsen i selvkostforskriften § 8 tredje ledd som åpner for fremføring av underskudd over lengre tid enn fem år.

Inntektsføring av gebyrer

Gebyrinntektene skal inntektsføres i kommuneregnskapet i tråd med anordningsprinsippet. Det vil si at det er de gebyrene som kommunen har skrevet ut for det aktuelle året som skal inntektsføres. For vann og avløp vil gebyrene omfatte både årsgebyr og tilknytningsgebyr som er skrevet ut i regnskapsåret.

Departementet slår fast at et underskudd eller delunderskudd på et selvkostområde, og som kommunen skal dekke med framtidige gebyrinntekter, ikke kan føres som inntekt i driftsregnskapet og fordring i balansen.

Departementet slår fast at et underskudd eller delunderskudd på et selvkostområde, og som kommunen skal dekke med framtidige gebyrinntekter, ikke kan føres som inntekt i driftsregnskapet og fordring i balansen.

Gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget er rammen for kommunens samla gebyrinntekter, dvs. det nivået gebyrinntektene skal ligge på over tid så lenge en framfører over-/underskudd. Når gebyrinntektene i selvkostregnskapet et år avviker fra gebyrgrunnlaget, oppstår det et over- eller underskudd i selvkostregnskapet.

For tjenester hvor selvkost setter en øvre ramme for gebyrene, kan kommunen bestemme at gebyrinntektene bare skal dekke en andel av selvkost. Da vil denne andelen være gebyrgrunnlaget, jf. selvkostforskriften § 8 første ledd andre punktum.

Dersom den delen av selvkost som skal dekkes inn gjennom gebyrene er avhengig av faktiske regnskapsførte utgifter, vil over-/underskudd etter forskriften § 8 andre og tredje ledd være differansen mellom regnskapsførte gebyrinntekter og gebyrgrunnlaget beregnet ut fra «etterkalkylen».

Har kommunestyret vedtatt at gebyrgrunnlaget skal være et fast kronebeløp (lavere enn selvkost), vil over-/underskudd etter forskriften § 8 andre og tredje ledd bli differansen mellom regnskapsførte gebyrinntekter og gebyrgrunnlaget (kronebeløpet) slik det ble fastlagt på budsjettstadiet.

Fremføring av underskudd utover fem år

Avvik mellom gebyrinntektene og gebyrgrunnlaget (over-/underskudd i selvkostregnskapet) skal som hovedregel utjevnes i løpet av en periode på fem år, jf. selvkostforskriften § 8 andre og tredje ledd. Når kommunen fremfører et underskudd, kan kommunen i visse tilfeller dekke inn underskuddet senere enn hovedregelen på fem år. Dette gjelder bare dersom det er nødvendig for å unngå at dagens brukere betaler for framtidig bruk av gjennomførte investeringer.

Unntaket er basert på at kostnader ved noen konkrete investeringer, ikke trenger å bli dekket inn over gebyrene før de blir tatt i bruk. Ordlyden gjør det også klart at unntaket er avgrenset til kostnader som er direkte knyttet til investeringer. Departementets vurdering er at dette vil omfatte avskrivinger (basert på kostpris med fradrag for eventuelle tilhørende inntekter som anleggsbidrag, mva-kompensasjon e.l.) og kalkulatoriske rentekostnader. Driftsutgifter er ikke omfattet av unntaket, heller ikke dersom de er ekstra høye som følge av at det er bygd for overkapasitet.

Det er den delen av et underskudd på selvkostområdet som er knyttet til kostnadene ved investeringene, som kan dekkes inn over lengre tid enn fem år (delunderskudd). Resten av resultatet skal dekkes inn i tråd med hovedregelen på fem år.

Det er den delen av et underskudd på selvkostområdet som er knyttet til kostnadene ved investeringene, som kan dekkes inn over lengre tid enn fem år (delunderskudd). Resten av resultatet skal dekkes inn i tråd med hovedregelen på fem år.

Forskriften sier ikke noe om hvordan et slikt delunderskudd faktisk skal dekkes inn. Det kan argumenteres for at både levetida til investeringene, nivået på årsgebyrene for brukerne og nivået på tilknytningsavgiften er det naturlig at kommunen tar med i vurderingen. Departementet skisserer i uttalelsen et par mulige alternativer, men i praksis vil det for kommunen være stor grad av skjønn knyttet til hvordan kommunen skal dekke inn et delunderskudd.

Departementet legger til grunn at når kommunen bruker unntaket, må kommunen kunne identifisere kostnadene som gjelder investeringene som skal dekkes av framtidige brukere og grunngi hvorfor dagens brukere ikke skal dekke dem.

Departementet legger til grunn at når kommunen bruker unntaket, må kommunen kunne identifisere kostnadene som gjelder investeringene som skal dekkes av framtidige brukere og grunngi hvorfor dagens brukere ikke skal dekke dem.

Dokumentasjonen for selvkost må derfor vise hva som ligger til grunn for framføring av overskudd og underskudd når kommunen brukar § 8 tredje ledd fjerde punktum, herunder hvilke investeringer og kostnader som kommunen behandler etter unntaksregelen og over hvor lang periode kommunen legger opp til å fremføre det aktuelle delunderskuddet. 

Veilederen til selvkostforskriften sier at dersom kommunen framfører et delunderskudd over en lengre periode enn fem år, bør kommunen også oppbevare dokumentasjonen tilsvarende lengre.

Veilederen til selvkostforskriften sier at dersom kommunen framfører et delunderskudd over en lengre periode enn fem år, bør kommunen også oppbevare dokumentasjonen tilsvarende lengre.

Lenke til KDDs uttalelse av 13. juni 2024 til Norsk Vann og Hjartdal kommune:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-15-1-gebyrgrunnlag-og-unntaket-om-a-framfore-underskudd-utover-fem-ar/id3045715/