Bilde fra en gravlund

Foto: Waldemar / Unsplash

Endringer i gravplass­regelverket - periodisering av festeinntekter

Barne- og familiedepartementet har publisert et rundskriv hvor de redegjør for flere endringer i gravplassregelverket.

En sentral endring i gravplassregelverket er nye lovregler og ny forskrift om digital gravferdsmelding. Den nye forskriften gir det rettslige grunnlaget for testing og bruk av Digital gravferdsmelding.

I tillegg til reglene om digital gravferdsmelding og endringer i økonomibestemmelsene orienterer departementet om:

  • Andre lovendringer
  • Kjøring av kister
  • Innbyggerrettet informasjon om gravplasser på nettet
  • Informasjon for fagfolk på nettet

Endringer i økonomibestemmelsene for kirkelige fellesråd

Videre orienteres det i rundskrivet også om at forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (økonomiforskriften) er endret slik at kirkelige fellesråd kan videreføre praksis med å inntektsføre festeavgifter når de blir innbetalt. 

Forslaget var på høring vår, og innebærer en mulighet til å fravike anordningsprinsippet for disse inntektene. Anordningsprinsippet tilsier at festeavgiftene periodiseres over festeperioden. NKRF var i sin høringsuttalelse (pdf) kritisk til at det skal åpnes for unntak fra anordningsprinsippet for en sentral inntektspost, men valgte å støtte forslaget subsidiært da det er vanskelig å finne en enkel løsning for omlegging av regnskapspraksis uten negative konsekvenser for fellesrådene. Forskriften er nå endret i tråd med høringsforslaget ved et nytt femte ledd i økonomiforskriften § 4.

Departementet fremhever i rundskrivet at de fellesrådene som følger hovedregelen og periodiserer festeinntektene, bør fortsette med det. Det bør også opplyses om i note til regnskapet dersom festeavgiftene inntektsføres når de blir innbetalt.

Videre understreker departementet at inntekter fra festeavgifter er øremerka til gravplass og ikke skal benyttes til å dekke merforbruk på andre områder i fellesrådets regnskap, jf. reglene om midler til særskilte formål/bundne fond i økonomiforskriften § 17 (5). 

Det presiseres også i rundskrivet at dersom kommunene fastsetter hvor mye av tilskuddet til fellesrådet som skal benyttes til gravplassformål, vil det være bindende for fellesrådet.

Departementet omtaler også sin tolkning om at kommunens låneadgang etter gravplassloven § 3 tredje ledd omfatter krematorieformål. Se vår tidligere sak om Kommuners låneadgang ved etablering av krematorium - NKRF.

Lenke til Rundskriv Q-05/2024 Endringar i gravplassregelverket (forskrift om Digital gravferdsmelding mv.):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskendringar-i-gravplassregelverket-forskrift-om-digital-gravferdsmelding-mv/id3047061/