Bilde av KDDs logo

Kommuneproposisjonen 2025 og Revidert nasjonalbudsjett 2024

Kommunal- og distriktsdepartementets rundskriv H-2/24 orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2025 (Prop. 102 S (2023-2024)), jf. Innstilling 440 S (2023-2024).

Samtidig med kommuneproposisjonen 2025 la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2024; Meld. St. 2 (2023-2024) og Prop. 104 S (2023-2024), jf. Innstilling 447 S (2023-2024).

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-224-kommuneproposisjonen-2025-og-revidert-nasjonalbudsjett-2024/id3047167/