Regnskapsmappe01

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner

Produktet "Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner" er utviklet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NKRF og KomRev NORD IKS, Revisjon Midt-Norge SA (tidl. KomRev Trøndelag IKS) og Vestfold og Telemark Revisjon IKS (tidl. Telemark kommunerevisjon IKS).

Regnskapsmappen er ment å være et forslag til et praktisk hjelpemiddel for kommunens administrasjon ved utarbeidelse og dokumentasjon av kommunens periode- og årsregnskap tilpasset kravene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Ved å benytte regnskapsmappen vil kommunen få en god og systematisk oversikt  over alle relevante data. Den er også ment å fange opp de viktigste rutinene som skal medvirke til å sikre kvaliteten på det årsregnskapet som avlegges. Dette omfatter også tilrettelegging slik at unødig tidsbruk unngås, og at årsregnskapet kan avlegges innen de fastsatte frister. Dette kan igjen lede til reduserte kostnader både til regnskapsføring og til revisjon.

Regnskapsmappen består av et forslag til system for samlet arkivering av sentrale dokumenter, bestemmelser og vedtak med betydning for regnskapsføring og årsavslutning. I den spesifiserte innholdsoversikten gis det føringer for hva som kan være hensiktsmessig å arkivere.

Dessuten inneholder den et forslag til arkivering av planleggingsdokumenter, også en naturlig arkivering av hovedtyngden av de arbeidspapirer som utarbeides gjennom året eller i forbindelse med regnskapets periode- eller årsavslutning. Arkivstrukturen er i stor grad bygget opp etter oppstillingsformen for balansen etter kommuneloven. Det er utarbeidet forslag til sjekklister, skjemaer for avstemminger etc., som dekker de viktigste områdene og oppgavene, og som skal sikre at regnskapet i all hovedsak holder den nødvendige kvaliteten, og at det er i henhold til gjeldende regelverk.

Alle skjemaene kan i utgangspunktet fylles ut både elektronisk og på papir, men flere av skjemaene er spesielt utarbeidet for elektronisk utforming. Dette gjelder avstemmingene av sammenhengene i årsregnskapet, hvor systemet er lagt opp slik at det holder med å legge inn tallene én gang. Alle skjemaene er tilgjengelig elektronisk i Word- eller Excelformat.

Ved bestilling vil du få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene.

Det vil bli årlig oppdatering og ajourhold av Regnskapsmappen. Ny utgave vil foreligge senest 10. januar hvert år. Nærmere informasjon om oppdatering og ajourhold vil bli sendt ut til registrerte kunder direkte.

► Nærmere informasjon om siste oppdatering (2023-2/2024-1) finner du her » (PDF)

Pris- og bestillingsinformasjon (selges kun til NKRFs bedriftsmedlemmer og deres kunder):

Følgende priser gjelder for regnskapsmappen:

  • Kr 2 000 ekskl. mva. pr. kommune
  • Kr 1 000 ekskl. mva. pr. KF, IKS e.l.
  • Kr 1 000 ekskl. mva. til internt bruk i revisjonsvirksomheten (brukertilgang til internt bruk i revisjonsvirksomheten er inkludert i foran nevnte priser ved bestilling av mer enn én brukertilgang)

Bestilling kan skje til post@nkrf.no. Vennligst oppgi antall som bestilles fordelt på de ulike kategoriene. HUSK samtidig å oppgi til hvilken e-postadresse nedlastingsnøklene ønsket levert.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til:

For bestillinger vennligst benytt eget bestillingsskjema.