Forsidebilde FRESK

Veileder i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Publikasjonen en er en veileder i hvordan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll planlegges, gjennomføres og rapporteres. Veilederen er basert både på regelverk og anerkjent teori – men også på erfaring, slik at den i tillegg inneholder gode råd og «tommelfingerregler». Der det finnes krav, fremgår det av teksten, gjennom «skal»-formuleringer.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll inngår i den kommunale egenkontrollen. Dette er viktige verktøy for at folkevalgte skal kunne ha kontroll med at felleskapets verdier brukes som forutsatt.

Kommuneloven slår fast at forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og etter bestilling fra kontrollutvalget. Det er RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll, begge med forklarende merknader, som definerer innholdet i god kommunal revisjonsskikk på området.

Veilederen bygger på gjeldende regelverket i tillegg til standardene, og viser den praktiske anvendelsen av bestemmelsene.

► Her kan du fritt laste ned "Veileder i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll" (c) NKRF | Sist oppdatert: 29.9.2023

Merk at pdf'en er laget med overskriftene som bokmerker. Det betyr at ved å klikke på ikonet for bokmerker i margen til venstre for dokumentet, vil man enkelt kunne bevege seg i dokumentet.