kontroll & revisjon nr. 2/2022

77. årgang

Revisors ansvar og bidrag

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | «Hvor var revisor?» «Hvorfor har ikke revisor oppdaget dette?» «Hvorfor er det media som avdekker slike ting, og ikke revisor?».

 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – grensesnittet/synergier mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon – og samspill med sekretariatet

Margrete Mjølhus Kleiven, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS, og Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA

Med ny kommunelov, ble forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for regnskapsrevisor. Oppgaven utføres i grensesnittet mot forvaltningsrevisjon, og etter vår mening medfører dette økt behov, og økte muligheter for samarbeid mellom regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

 

Bærekraft og revisjon

Forvaltningsrevisor Anne-Lise Roald, Møre og Romsdal Revisjon SA og statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal, Agder Kommunerevisjon IKS

Vi er stolte og glade over årsmøtevedtaket i NKRF fra oktober 2021, der det ble vedtatt at man ville innarbeide revisjon av miljø- og bærekraftrapportering i god kommunal revisjonsskikk. Men hvorfor syntes vi at dette var en så viktig tematikk å ta tak i?

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden
  Bjørn Bråthen
 • Analyser som substanshandlinger
  Statsautorisert revisor Unni-Renate Moe og statsautorisert revisor Silje Fossdal, Deloitte AS
 • Hva skjer?
  Kontrollutvalgsboka er oppdatert Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – avgrensning Høy tillit krever kontinuerlig innsats Undersøkelse om kommunenes klimatilpasning 2021 Kommuner har for dårlig kontroll med avløpssystemer Unngå feil ved ansettelser Ny verktøykasse for informasjonssikkerhet og personvern Ny dilemmasamling skal bidra til økt diskusjon om vanskelige etiske spørsmål
 • Nytt om navn
  Vestland Revisjon KO