NKRFs landsmøte i Kristiansund 2002

NKRF har avviklet nok et vellykket landsmøte. Ca. 200 deltakere deltok på den kombinerte fagkonferansen og landsmøtet i Kristiansund 13. - 14. juni 2002.

I tillegg til ordinære landsmøtesaker behandlet landsmøtet følgende saker:

  1. Egen sertifisering for kommunal revisjon
  2. Strateginotat for landsmøteperioden 2002 - 2004
  3. Evaluering av etter- og videreutdanningsordningen

Ad. 1:
Denne saken ble med 39 mot 37 stemmer vedtatt sendt tilbake til styret for ny vurdering.

Ad. 2:
Landsmøtet sluttet seg til det framlagte strateginotatet og ga styret fullmakt til å utforme arbeidsmål etter drøftelse med lederkonferansen.

Ad. 3:
Landsmøtet vedtok å gjøre følgende tilføyelser - gjeldende fra 1. januar 2003 - i h.h.v. pkt. 8 og 3 i reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning:

  • Videreutdanning i form av offentlig godkjente vekttallkurs godkjennes med 14 timer timer pr. vekttall etter avlagt eksamen.
  • Det godkjennes maksimum 70 timer for ansvarlige revisorer/42 timer for de øvrige ansatte og kreves minimum 14 timer pr. år for alle.

Landsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Halvard Kleven (gjenvalg)
Nestleder: Åge Sandsengen, Valdres kommunerevisjonen (ny)
Styremedlemmer:
Tove Melgård, Søndre Innherred revisjonsdistrikt (gjenvalg)
Tor-Otto Gamst, Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon (ny)
Torgun M. Bakken, Nedre Romerike Distriktsrevisjon (ny)
Grete Gjendem, Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal (gjenvalg)
Finn-Egil Aure, Fylkesrevisoren i Telemark (ny)

Følgende ble valgt som ledere av de respektive komiteene:

Disiplinærkomiteen: Reidar Enger, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg)
Forvaltningsrevisjonskomiteen: Stein Ove Songstad, Fylkesrevisjonen i Hordaland (ny)
Regnskapskomiteen: Knut-Thore Larsen, Arendal revisjonsdistrikt (gjenvalg)
Etterutdanningskomiteen: Marianne Hopmark, Distriktsrevisjon Nordmøre (ny)
Kvalitetskontrollkomiteen: Sigmund Harneshaug, Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal (ny)
Redaksjonskomiteen: Børge Sundli, Trondheim kommune, Revisjon og resultatkontroll (ny)
Revisjonskomiteen: Morten Alm Birkelid, Hedemarken kommunerevisjonsdistrikt (gjenvalg)
Hederstegnkomiteen: Arvid Hanssen, Malvik, Selbu og Tydal revisjonsdistrikt (ny)
Valgkomiteen: Steinar Johansen, Arendal revisjonsdistrikt (ny)

Under festmiddagen på Festiviteten fredag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Inge Storås og Bjørn Bråthen. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.