NKRFs landsmøte i Sarpsborg 2004

NKRF har avviklet nok et vellykket landsmøte - denne gangen med Østfoldforeningen som dyktig arrangør. Ca. 190 deltakere deltok på den kombinerte fagkonferansen og landsmøtet i Sarpsborg 17. - 18. juni 2004.

I tillegg til ordinære landsmøtesaker behandlet landsmøtet følgende saker:

 1. Framtidig organisering av NKRF og NKRF servicekontor
 2. Egen sertifisering for kommunal revisjon
 3. Strateginotat for NKRF for neste periode

Ad. 1:

Til grunn for denne saken lå Røed-utvalgets utredning og styrets forslag til vedtektsendringer både for NKRF og servicekontoret. I tillegg ble det under behandlingen fremmet flere forslag fra delegatene. De endelige vedtakene i saken innebærer i hovedsak følgende vedtektsendringer:

NKRF:

 • NKRFs virkeområde (§ 1) endres til "åpen for alle som arbeider med revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet". Dvs. at det ikke lenger er noen begrensning i forhold til ansatte revisorer i kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale samarbeid/selskap.
 • Tilsvarende ble medlemskapsbestemmelsen (§ 3) endret slik at alle som arbeider med revisjon av kommunal virksomhet - uavhengig av om revisjonen drives i kommunal eller privat regi - kan være medlemmer i NKRF.
 • Det ble i samme paragraf også vedtatt en ny bestemmelse som medfører pliktig kobling mellom medlemskapet i NKRF og servicekontoret for daglige ledere og oppdragsansvarlige revisorer.
 • Et forslag fra Sør-Trøndelagforeningen om å åpne for medlemskap i NKRF også for alle som arbeider som sekretærer for kontrollutvalg fikk ikke det nødvendige 2/3-flertall.
 • Den samme foreningens motforslag til styrets forslag om å omdanne NKRF til en forening fikk imidlertid tilstrekkelig flertall, og gjeldende første ledd i § 3 om at forbundet bygger på medlemskap i lokalforeningene blir dermed videreført sammen med de øvrige bestemmelsene om lokalforeningene, jf. bl.a. §§ 4, 8 og 9.
 • For å sikre fleksibilitet i den nye situasjonen med konkurranse fra 1. juli 2004 ble det - etter forslag fra en av delegatene fra Nordland - vedtatt et tillegg til § 3 om at de som har arbeidet med kommunal revisjon, og som midlertidig, eller for en lengre periode, har tatt annet arbeid kan opprettholde medlemskapet i NKRF.
 • Dagens ordning med landsmøte annen hvert år ble vedtatt endret til å avholde årlige årsmøter innen utgangen av juni (§§ 5 og 6).
 • Ordningen med rådgivende forum ("lederkonferansen") (§ 12) ble vedtatt avviklet.
 • Antall styremedlemmer ble vedtatt redusert fra 7 til 5 (§ 10). Tilsvarende ble antall varamedlemmer til styret redusert fra 5 til 3.
 • Etterutdanningskomiteen ble vedtatt nedlagt (§ 13), og virksomheten vil bli overført til servicekontoret.
 • Styrets forslag om å gjøre tilsvarende med redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren ble imidlertid nedstemt.

NKRF servicekontor:

 • Servicekontorets virkeområde ble vedtatt til "et serviceorgan for alle som har et tilsyns- og/eller revisjonsansvar for kommunal virksomhet" (§ 1).
 • Formålet ble vedtatt rendyrket til å gi råd og veiledning, drive informasjon, tilby kurs og etterutdanning og bistå NKRFs organer (§ 2).
 • Medlemskap i servicekontoret ble vedtatt gjort obligatorisk for virksomheter hvor daglig leder eller oppdragsansvarlige revisorer er medlem av NKRF (§ 3).

I tilknytning til debatten om servicekontorets vedtekter ble det fremmet et oversendelsesforslag til styret om at serviceavgiften pr. enhet opprettholdes som i dag, og at styret bes øke sin fokus på å skape inntektsgivende aktiviteter i regi av NKRF og servicekontoret, som faktureres etter bruk. Forslaget ble avvist med 39 mot 33 stemmer. Landsmøtet signaliserte dermed følgende kontingentendring for servicekontoret med virkning fra 1. juli 2004 (det er kun servicekontorets styre som i hht. vedtektene har myndighet til å fastsette kontingent):

 • kr. 10.000 pr. virksomhet pr. år, pluss
 • 3 av virksomhetens omsetning som gjelder revisjonsoppdrag for kommunal virksomhet
 • summen av den faste og variable delen skal imidlertid ikke overstige kr. 75.000

Ad. 2:

I påvente av endelige kvalifikasjonskrav i forskrift om revisjon og resultatene av det offentlige utredningsarbeidet vedrørende statlig tilsyn ("Aasland-utvalget") ba landsmøtet styret ha spørsmålet om en egen sertifiseringsordning for kommunal revisjon til oppfølging og å legge fram en ny vurdering av spørsmålet på neste årsmøte.

Ad. 3:

Landsmøtet sluttet seg til det framlagte strateginotatet for NKRF for neste periode, som bl.a. har som visjon at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon innen kommunal sektor i Norge.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for perioden 1.5. - 31.12.04 fastsatte landsmøtet følgende kontingent gjeldende fra 1. juli 2004:

 • Kr. 600 pr. medlem og kr. 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr. 300 for medlemmer og kr. 150 for pensjonister pr. år.

Valg

Landsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommune, Enhet for Revisjon og resultatkontroll (ny)
Nestleder: Reidar Enger, Oslo kommune, Kommunerevisjonen (ny)
Styremedlemmer:
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ny)
Åge Sandsengen, Valdres kommunerevisjon (ny - tidl. nestleder)
Marit Ingunn Holmvik, Søndre Innherred revisjonsdistrikt (ny)

Følgende ble valgt som ledere av de respektive komiteene:

Disiplinærkomiteen: Willy Johansen, KomRev NORD IKS (ny)
Forvaltningsrevisjonskomiteen: Anna Ølnes, Sør-Trøndelag fylkesrevisjon (ny - tidl. medlem)
Regnskapskomiteen: Knut-Thore Larsen, Arendal revisjonsdistrikt IKS (gjenvalg)
Kvalitetskontrollkomiteen: Ine R. Gustavsen, Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag (ny - tidl. medlem)
Redaksjonskomiteen: Børge Sundli, Trondheim kommune, Enhet for Revisjon og resultatkontroll (gjenvalg)
Revisjonskomiteen: Morten Alm Birkelid, Hedemarken Revisjon IKS (gjenvalg)
Hederstegnkomiteen: Arvid Hanssen, Malvik, Selbu og Tydal revisjonsdistrikt (gjenvalg)
Valgkomiteen: Inge Storås, Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag IKS (ny)

Hederstegn

Under festmiddagen fredag kveld ble forbundets hederstegn i gull tildelt Halvard Kleven, som den fjerde i NKRFs historie. Forbundets hederstegn i sølv ble tildelt Cicel T. Aarrestad, Per Harald Røed, Grete Gjendem og Tove Melgård. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.