Vedtak på NKRFs årsmøte på Gardermoen 2005

NKRF avviklet et vellykket årsmøte i forrige uke. For øvrig det første "landsmøtet" med årssyklus siden 1951. Over 200 deltakere var til stede i løpet av den kombinerte fagkonferansen og årsmøtet på Gardermoen 9. - 10. juni 2005.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 1. Utvidelse av NKRFs virkeområde, herunder formålet og medlemskapsbestemmelsene
 2. NKRF og NKRF servicekontor - en enhet
 3. Egen sertifisering for revisjon av kommunal virksomhet
 4. Endring av reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer
 5. Strateginotat for NKRF for neste periode

Ad. 1 Utvidelse av NKRFs virkeområde, herunder formålet og medlemskapsbestemmelsene

Til grunn for denne saken lå styrets utredning, som har vært ute på høring i løpet av vinteren. Årsmøtet - imot to stemmer - sluttet seg til styrets forslag om å utvide NKRFs virkeområde, herunder formålet og medlemskapsbestemmelsene, slik at forbundet også åpnes for alle ansatte og virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg. I tillegg ba et enstemmig årsmøte styret om å foreta en vurdering av reglementene for noen av komiteene med tanke på om visse tillitsverv bør være forbehold hhv. kun medlemmer som arbeider med revisjon av kommunal virksomhet eller kun medlemmer som arbeider med tilsyn med kommunal virksomhet.

Ad. 2 NKRF og NKRF servicekontor - en enhet

Til grunn for denne saken lå Svendsen-utvalgets utredning, som har vært ute på høring i løpet av vinteren, og styrets forslag til nye vedtekter for et integrert NKRF hvor det tidligere servicekontoret innlemmes som en egen resultatenhet. Et enstemmig årsmøte sluttet seg til styrets forslag, som innebærer i hovedsak følgende endringer:

 • § 1 Forbundets virkeområde endres til:
  Norges Kommunerevisorforbund er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (ansatte og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
 • § 2 Formål utvides til også å omfatte tilsyn i kommunal sektor. Videre tas formålet til det tidligere servicekontoret inn som en del av formålsparagrafen til det nye, integrerte NKRF:
  NKRF skal som serviceorgan:
  · gi råd og veiledning
  · gi informasjon
  · tilby kurs og etterutdanning
 • § 3 Medlemskap utvides til å omfatte både personlig medlemskap og bedriftsmedlemskap, som i realiteten er en videreføring av dagens medlemskap i hhv. NKRF og servicekontoret. I tillegg kan ansatte og virksomheter som arbeider med tilsyn av kommunal virksomhet - dvs. ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg - tegne hhv. personlig medlemskap og bedriftsmedlemskap i NKRF. Bedriftsmedlemskapet er for øvrig pliktig når virksomhetens daglige leder eller oppdragsansvarlige revisorer i virksomheten er personlig medlem av NKRF og gir rettigheter og plikter i forhold til servicefunksjonen (dvs. det tidligere servicekontoret). Bedriftsmedlemskap krever minst ett personlig medlem fra virksomheten i NKRF.
  I praksis innebærer denne utvidelsen at antall bedriftsmedlemmer fra vedtaksdatoen antas å øke fra de 69 revisjonsvirksomhetene som var medlemmer i servicekontoret, og som automatisk får konvertert dette medlemskapet til et bedriftsmedlemskap i NKRF, til ca. 100 bedriftsmedlemmer som følge av de nye virksomhetene som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg. I tillegg forventes det en del nye både personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som følge av den åpningen NKRFs årsmøte vedtok.
 • § 4 Lokalforeningene ble endret slik at personlig medlemskap nå kan tegnes direkte i forbundet sentralt uten å være medlem via en lokalforening i tillegg. Hovedregelen vil uansett fortsatt være at personlige medlemmer også vil være medlem av en lokalforening. Videre ble den tidligere delegatordningen vedtatt opphevet, jf. kommentarene til § 8 nedenfor.
 • § 5 Forbundets bestemmende organer vil være årsmøtet og styret. Dvs. at NKRFs totale virksomhet, inkl. servicefunksjonen, heretter vil være underlagt de samme styrende organer, og ikke, som tidligere, delt mellom to styrer.
 • § 8 Representasjon ble endret slik at et personlig medlem har en stemme på årsmøtet, og i tillegg kan møte med inntil 5 personlige fullmakter. Et bedriftsmedlem har fra 1 til 3 stemmer, og inndeles i 3 kategorier etter kontingentens størrelse.
 • § 12 Daglig leder ble inntatt som en ny paragraf i vedtektene og regulerer daglig leders ansvar og myndighet. Daglig leder har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen. Dvs. at det faglige ansvaret for arbeidet i NKRFs respektive komiteer er lagt direkte til styret.
 • § 13 Oppnevning av komiteer ble som en konsekvens av utvidelsen av NKRFs virkeområde, jf. § 1 foran, utvidet med en ny komite - kontrollutvalgskomiteen. Den nye komiteens virkeområde vil være spørsmål og saker som relaterer seg til tilsyn med kommunal virksomhet med utgangspunkt i kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, jf. § 4 i forskrift om kontrollutvalg.
 • § 20 Ikrafttreden - Endringene trer i kraft fra 10. juni 2005. Det er imidlertid forutsatt at integreringen mellom NKRF og NKRF servicekontor i praksis vil skje fra 1. januar 2006 mht. ulike administrative forhold. Utad vil NKRF framstå som en enhet fra årsmøtets vedtaksdato.

Ad. 3 Egen sertifiseringsordning for revisjon av kommunal virksomhet

Denne saken gjaldt oppfølging av et vedtak på fjorårets landsmøte. Årsmøtet gjorde følgende enstemmige vedtak:
Etablering av en egen sertifiseringsordning for revisjon av kommunal virksomhet er ikke aktuelt etter endringene i kommuneloven med tilhørende forskrifter fra 1. juli 2004. Årsmøtet anser med dette saken for avsluttet.

Ad. 4 Endringer i reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer

Bakgrunnen for denne saken var behovet for å tilpasse disse reglene til det nye begrepet "oppdragsansvarlig revisor" i forskrift om revisjon, samt det faktum at etterutdanningskomiteen ble nedlagt på fjorårets landsmøte. I tillegg åpnes det for at deltakelse i NKRFs organer kan godskrives med inntil 14 timer pr. år.

Ad. 5 Strateginotat for NKRF for neste periode

Årsmøtet sluttet seg til det framlagte strateginotatet for NKRF for neste periode, som bl.a. har som overordnet visjon at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. I tillegg vil visjonen for servicefunksjonen (det tidligere servicekontoret) være å gjøre brukerne bedre.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2005 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2006:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2005):

 • Kr. 600 pr. medlem og kr. 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr. 300 for medlemmer og kr. 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (endret i forhold til servicekontorets medlemskontingent for 2005):

 • Kr. 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 75.000 pr. år.

I tillegg vedtok årsmøtet å utbetale godtgjørelse til de ledende tillitsvalgtes arbeidsgivere, samt at prinsippet for godtgjøring av utført kvalitetskontroll endres fra 2005 til at virksomheter som stiller med kvalitetskontrollører fakturerer medgått tid til selvkost begrenset oppad til 21 timer pr. kontroll.

Valg

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommune, Enhet for revisjon og resultatkontroll (gjenvalg - 2 år)
Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2 år))
Åge Sandsengen, Valdres kommunerevisjon (gjenvalg)
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (ny)

Følgende ble valgt som ledere av de respektive komiteene:

Disiplinærkomiteen:
Willy Johansen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2 år)
Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (gjenvalg)
Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ny)
Kvalitetskontrollkomiteen:
Kari Wuttudal, Trondheim kommune, Enhet for revisjon og resultatkontroll (ny - 2 år)
Redaksjonskomiteen:
Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge IKS (ny)
Revisjonskomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedemarken Revisjon IKS (gjenvalg - 2 år)
Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal kontrollutvalgssekretariat (ny)
Hederstegnkomiteen:
Arvid Hanssen, Bestiller Midt-Norge IKS (gjenvalg)
Valgkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (gjenvalg)

Hederstegn

Under festmiddagen fredag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Knut-Thore Larsen, Børge Sundli og Morten Alm Birkelid. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.