Vedtak på NKRFs årsmøte i Stavanger 2006

NKRF avviklet et vellykket årsmøte søndag 11. juni. Over 350 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Stavanger 11. - 13. juni 2006.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet bl.a. følgende saker:

 • Begrensninger i valgbarheten til tillitsverv i NKRF?
 • Evaluering av NKRFs kvalitetskontrollordning forslag til endringer i reglementet for kvalitetskontrollen
 • Endringer i reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer
 • Vurdering av NKRFs medlemskapsbestemmelser
 • Samarbeid forbund lokalforening

Begrensninger i valgbarheten til tillitsverv i NKRF?

Denne saken gjaldt oppfølging av et vedtak på fjorårets årsmøte. Til grunn for saken lå styrets utredning, som har vært ute på høring i løpet av vinteren. Styrets flertall var av den oppfatningen at det er viktig at faglige kvalifikasjoner er hovedkriteriet ved rekruttering av tillitsvalgte til NKRFs fagkomiteer, og at mulige interesse- og habilitetskonflikter bør unngås i forbindelse med de tillitsvalgtes arbeid. Etter styreflertallets vurderinger er det prinsipielt galt med valgbarhetsbegrensninger for forbundets medlemmer. Valg til tillitsverv i forbundet må først og fremst baseres på den enkeltes kompetanse og motivasjon.

Årsmøtet tok enstemmig styrets vurderinger til orientering.

Evaluering av NKRFs kvalitetskontrollordning forslag til endringer i reglementet for kvalitetskontrollen

Til grunn for denne saken lå en evaluering foretatt av styret i samarbeid med kvalitetskontrollkomiteen, og som er gjennomført i lys av bl.a. de nye rammebetingelsene for revisjon av kommunal virksomhet. Formålet med forslagene til endringer i kvalitetskontrollen er å styrke hele ordningen. Blant forholdene som foreslås endret nevnes i den forbindelse:

 • Det stilles samme kvalifikasjonskrav til kvalitetskontrollørene som til de oppdragsansvarlige revisorene.
 • Kontrollen skal rette seg mot NKRFs bedriftsmedlemmer og alle deres oppdragsansvarlige revisorer i hht. forskrift om revisjon uavhengig av om de er personlige medlemmer i NKRF eller ikke.
 • Kontrollen skal omfatte både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og det budsjetteres med inntil 56 timer totalt til disse kontrollene pr. bedriftsmedlem.
 • Styret vil vurdere adekvate tiltak for å fremme rekrutteringen og kontinuiteten av kvalitetskontrollører.

Endringer i reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer

Bakgrunnen for denne saken er å forenkle administrasjonen av hele ordningen. Styret foreslår at den sentrale godkjenningsordningen avvikles, og at medlemmene, som tidligere, har et selvstendig ansvar for å kunne dokumentere etterlevelsen av reglene.

Styret signaliserer i tillegg i saken at det vil forberede en sak til årsmøtet i 2007 om at ev. også medlemmer som arbeider med tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet, underlegges kravene i reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning på lik linje med revisorene fom. 2008.

Vurdering av NKRFs medlemskapsbestemmelser

Bakgrunnen for denne saken var at styret i løpet av året har registrert en del synspunkter på de nye medlemskapsbestemmelsene, som ble vedtatt av fjorårets årsmøte. Dette gjelder både i forhold til bedriftsmedlemskap kontra personlig medlemskap og lokalforeningenes rammebetingelser etter gjennomføringen av vedtektsendringene mht. representasjon.

Årsmøtet påla styret å legge fram en vurdering av NKRFs medlemskapsbestemmelser for årsmøtet 2007, inkl. medlemskapsordningens innvirkning på lokalforeningenes virksomhet.

Ad. Samarbeid forbund lokalforening

Bakgrunnen for denne saken var et innspill fra Indre Østlandet kommunerevisorforening, og den kan til en viss grad ses i sammenheng med foran nevnte sak. Årsmøtet ba styret fremme en sak for årsmøtet 2007 om lokalforeningenes plass og funksjon i forbundet.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2006 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2007:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2006):

 • Kr. 600 pr. medlem og kr. 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr. 300 for medlemmer og kr. 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2006):

 • Kr. 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 75.000 pr. år.

I tillegg vedtok årsmøtet å utbetale godtgjørelse til arbeidsgiverne til de tillitsvalgte i styret og i de "tyngste" komiteene, samt en økning av avgiftene for kvalitetskontrollen i samsvar med styrkingen av hele ordningen, som skal være selvfinansierende.

Valg

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg)
Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ikke på valg)
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (gjenvalg)
Ole Kristian Rogndokken, Innlandet Revisjon IKS (ny)

Følgende ble valgt som ledere av de respektive komiteene:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ny)
Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Tone Rangøy Holte, Østfold Kommunerevisjon IKS (ny)
Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (gjenvalg)
Kvalitetskontrollkomiteen:
Kari Wuttudal, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg)
Redaksjonskomiteen:
Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge IKS (gjenvalg)
Revisjonskomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (ikke på valg)
Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretæren IKS (gjenvalg)
Hederstegnkomiteen:
Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (gjenvalg)
Valgkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (gjenvalg)

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Ole Kristian Rogndokken og Willy Johansen. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.