Vedtak på NKRFs årsmøte i Tønsberg 2007

NKRF avviklet årsmøte søndag 10. juni. Over 300 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Tønsberg 10. - 12. juni 2007.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • Medlemskapsordningen og lokalforeningenes plass og funksjon i NKRF
 • Virkeområdet for reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer
 • Varamedlemmer til styre og komiteer
 • Anvendelse av forbundets og lokalforeningenes midler ved ev. oppløsning
 • NKRFs strategiplan for 2007-2010

Medlemskapsordningen og lokalforeningenes plass og funksjon i NKRF

Denne saken gjaldt oppfølging av to vedtak på fjorårets årsmøte. Til grunn for saken lå Albertsenutvalgets utredning, som har vært ute på høring i løpet av vinteren, og styrets innstilling. Styrets flertallsforslag til årsmøtet var i all hovedsak identisk med utvalgets utredning. Som hovedregel foreslo styret en overgang til bedriftsmedlemskap, dog med unntak av at personlig medlemskap kan innvilges av styret etter søknad i særskilte tilfeller. For å gi bedriftsmedlemmene større innflytelse i samsvar med størrelsen på kontingentinnbetalingen ble det samtidig foreslått en økning i antall stemmer pr. bedriftsmedlem.

Forslaget fikk simpelt flertall, men ikke 2/3-flertall som kreves for å vedta endringer i NKRFs vedtekter. Dermed falt styrets forslag.

Virkeområdet for reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer

Bakgrunnen for denne saken var også et vedtak på fjorårets årsmøte. Styret foreslo å utsette spørsmålet om å utvide virkeområdet for reglene for obligatorisk etter- og videreutdanning for NKRFs medlemmer til også å gjelde for personlige medlemmer som arbeider med tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet (les: kontrollutvalgssekretærer).

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Varamedlemmer til styre og komiteer

Styret foreslo å redusere antall varamedlemmer i styret fra 3 til 2 og i komiteene fra 2 til 1, jf. hhv. § 10 annet ledd og § 13 tredje ledd i NKRFs vedtekter.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Anvendelse av forbundets og lokalforeningens midler ved ev. oppløsning

Styret foreslo at vedtektene endres slik at det framkommer at årsmøtet i forbindelse med en ev. oppløsning av NKRF skal vedta at forbundets midler skal anvendes til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner (dvs. lik NKRFs formål), § 19 annet ledd. Styret foreslo samtidig en tilsvarende endring i § 10 i normalvedtektene for lokalforeninger tilsluttet NKRF.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

NKRFs strategiplan 2007-2010

Styret la fram et forslag til NKRFs strategiplan for 2007-2010. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende hovedmål:

 1. NKRF skal være ledende faglig interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft
 2. NKRF skal være det foretrukne serviceorgan for bedriftsmedlemmene
 3. NKRF skal utvikle produkter og verktøy som sikrer effektiv revisjon og tilsyn
 4. NKRF skal bidra til å høyne kompetansen blant de som arbeider med revisjon og tilsyn med kommunal virksomhet
 5. NKRF skal være en attraktiv og omstillingsdyktig kunnskapsorganisasjon

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2007 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2008:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2007):

 • Kr. 600 pr. medlem og kr. 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr. 300 for medlemmer og kr. 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2007):

 • Kr. 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 75.000 pr. år.

Valg (alle valg gjelder for to år)

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg)
Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg)
Styremedlemmer:
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (gjenvalg)
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (ikke på valg)
Ole Kristian Rogndokken, Innlandet Revisjon IKS (ikke på valg)

De respektive komiteene har følgende ledere etter årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg)
Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Tone Rangøy Holte, Østfold Kommunerevisjon IKS (ikke på valg)
Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg)
Kvalitetskontrollkomiteen:
Kari Wuttudal, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg)
Redaksjonskomiteen:
Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge IKS (ikke på valg)
Revisjonskomiteen:
Irene Ekerhovd, BDO Noraudit Bergen AS (ny)
Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretæren IKS (ikke på valg)
Hederstegnkomiteen:
Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (ikke på valg)
Valgkomiteen:
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (ikke på valg)

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Åge Sandsengen. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.