NKRFs høringsuttalelse til endringer i finanforvaltningsforskriften

NKRF ser positivt på at det blir satt fokus på økningen i den kortsiktige finansieringen i kommunal sektor.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMDs forslag til endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak.

NKRF mener det er viktig at kommunestyrene gjennom finansreglement og finansrapportering får synliggjort den refinansieringsrisikoen som kommunene løper dersom stor andel av den langsiktige gjelden har kort løpetid.

Selv om det ikke er gjort realitetsendringer når § 7 er omskrevet, mener NKRF at det kan være behov for å presisere hva forskriften legger i at rapporten skal inneholde opplysninger om «verdi» for passiva, og «verdi» på lån som skal forfaller de neste 12 måneder. NKRF mener at det i forskriften må stilles krav om at det er bokført verdi som tilsvarer pålydende verdi for gjeldsposten, som skal opplyses. Dette kravet bør gjelde både for passiva og på lån som forfaller de neste 12 måneder.

Lån med fastrenter og renteinstrument brukt til sikring, vil på grunn av endringer i rentenivå ha svingende markedsverdi (over-/underkurs) over løpetiden. Ved forfall vil likevel over-/underkurs være 0. Lån og sikringsinstrumenter i kommunen løper normalt til forfall, og opplysninger om over- eller underkurs vil av den grunn ha mindre verdi. Det kan likevel i noen tilfeller være behov for å opplyse kommunestyret om over-/underkurs på fastrentelån og rentebytteavtaler, men en slik opplysning kan være mer ressurskrevende å fremskaffe og bør derfor ikke forskriftsfestes.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse av 17. juni 2016 til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak »
og alle KMDs høringsdokumenter »