Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Det første høringsutkastet til forskrifter etter ny kommunelov er dermed klart.

Den nye budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Forskriften skal gjelde for kommunene og fylkeskommunene, kommunale og fylkeskommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap, samt for lånefond. Den nye forskriften vil erstatte følgende forskrifter:

  • forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
  • forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), og
  • forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Departementet foreslår at budsjett- og regnskapsforskriften skal gjelde fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Det legges samtidig opp til at økonomibestemmelsene i ny kommunelov kapittel 14 trer i kraft fra samme tidspunkt. Årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023, som skal vedtas før utgangen av 2019, skal dermed utarbeides og vedtas i tråd med reglene i ny kommunelov og ny forskrift. Budsjett og regnskap for 2019 skal utarbeides og vedtas i tråd med gjeldende regler.

Les også: Den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019

Departementet varsler at flere forskrifter vil bli sendt på høring første halvår 2019, herunder at forskrift om kontrollutvalg og revisjon vil komme i januar.

Høringsfristen er 12. april 2019.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-budsjett--og-regnskapsforskrift/id2622959/