Lukking av møter i kommunestyret og formannskapet

Saken gjelder en kommunes lukking av ett formannskapsmøte og to kommunestyremøter, og omhandler kommunens saksbehandling og håndteringen av henvendelsene fra Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen mener at kommunens redegjørelser i liten grad har bidratt til å opplyse saken. Svarene er vage, upresise og til dels vanskelige å forstå, og kommunen besvarer i begrenset grad de spørsmålene ombudsmannen har stilt. Svarene er sendt fra et lavere nivå i kommuneadministrasjonen selv om henvendelsene var stilet til rådmannen. Kommunens håndtering av saken kan gi inntrykk av at kommunen mangler forståelse for ombudsmannens rolle. Ombudsmannen forutsetter at eventuelle fremtidige henvendelser besvares fra et høyere nivå i kommunen, og at kommunen bestreber seg på å gi tilfredsstillende svar på spørsmålene som stilles.

Les også: Lukking av møter i kontrollutvalget

Videre påpeker ombudsmannen at saksbehandlingsreglene for lukking av møter i folkevalgte organer er ment å sikre at spørsmålene om møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte. En regelorientert saksbehandling skal også ivareta hensynet til klarhet og kontroll. De mangelfulle redegjørelsene fra kommunen gir ikke ombudsmannen tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til om saksbehandlingsreglene er fulgt. Ombudsmannen ber kommunen sørge for at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i framtiden.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/lukking-av-moter-i-kommunestyret-og-formannskapet-kommunens-saksbehandling-og-handteringen-av-henvendelsene-fra-ombudsmannen/