Ny kontrollutvalgs- og revisjons­forskrift på høring

KMD har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019.

Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.

I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med unntak av disse, viderefører departementet grunnstammen i dagens to forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.

Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke skal gjenta lovens bestemmelser. For oversikten og sammenhengens skyld, kan det likevel helt unntaksvis være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den. Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, er mange av dagens bestemmelser tatt ut i høringsforslaget. Departementet omtaler ikke særskilt de bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen fremgår av loven. Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, er i det vesentlige omtalt i høringsnotatet.

Les også: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se proposisjonen side 298.

Departementet opplyser om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven.

Selve forskriftsforslaget består av 20 paragrafer og er delt i følgende kapitler:

  1. Kontrollutvalgets oppgaver mv. (§§ 1 - 6)
  2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (§§ 7 - 13)
  3. Krav til revisor og revisors medarbeidere (§§ 14 - 19)
  4. Ikrafttredelse og opphevinger (§ 20)

Det er forestått at forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Departementet vil for øvrig i løpet av første halvår 2019 sende ut forslag til flere forskrifter på høring. Dette gjelder forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning, forskrift om rapportering fra kommuner og forskrift om KOSTRA.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-kontrollutvalgs--og-revisjonsforskrift/id2627203/