Opplegg for registrering av personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet har publisert rundskriv IS-3/2019 som redegjør for opplegget for registrering av psykisk utviklingshemmede.

Opplegget er i hovedsak det samme som tidligere, men det er tatt inn noen presiseringer av hvilke diagnosekoder som regnes som psykisk utviklingshemming.

I forbindelse med «Tolga-saken» har det vært en del oppmerksomhet knyttet til alternativet med skriftlig stadfestelse av lege/psykolog. I tilknytning til dette er det nå presisert at forutsetningen for å kunne legge en slik stadfestelse til grunn, er at det ikke foreligger tvil om at personen tilfredsstiller kriteriene.

Kommunens revisor skal kontrollere at registreringen er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringa for alle registrerte personer. NKRF har bl.a. påpekt at rundskrivet ikke har sagt noe om hvilken type oppdrag det er snakk om for revisor. Det fremgår nå at kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

Les også: Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

Rapporteringen foregår som de siste årene via Altinn. Nytt i 2019 er at også revisor skal signere på rapporteringsskjemaet i Altinn. I tillegg skal skjemaet som følger som vedlegg til rundskrivet fylles ut og signeres av rådmann og revisor. Dette skjemaet oppbevares i kommunen.

Nytt i 2019 er at også revisor skal signere på rapporteringsskjemaet i Altinn.

Rapporteringen i 2019 danner grunnlag for rammetilskudd til kommunene for 2020. Som følge av kommunereformen vil det fra 1.1.2020 også blir gjort en rekke grensejusteringer mellom kommuner. I et eget vedlegg til IS-3/2019 er det redegjort for hvordan grensejusteringer skal håndteres.

Kilde: Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunene