Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, som ledd i oppfølgingen av ny kommunelov, sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer.

Endringene er en konsekvens av at reglene om internkontroll med kommuneplikter i hovedsak skal følge av den nye kommuneloven og ikke av særlovgivningen. Den nye internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal ikke erstatte internkontrollbestemmelser med aktørplikter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med berørte departementer, gått gjennom bestemmelser med krav om internkontroll med kommuneplikter i aktuelle lover og forskrifter. I høringsnotatet omtales denne gjennomgangen, og det foreslås konkrete endringer i lover og forskrifter på flere sektorer. Stortinget har tidligere bestemt at forskrift om ledelse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten med tilhørende lovhjemler, ikke skal inngå i denne gjennomgangen, og inngår dermed heller ikke i denne høringen.

Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. Målet for god internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og ledelse, er å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.

Les også: Høring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Av ny kommunelov § 25-1 følger det at internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet og i de ulike delene av kommunens virksomhet. Med gode risikovurderinger og andre konkrete tilpasninger, vil internkontrollen bli spisset mot områder der det er mest behov slik at internkontrollen blir mest mulig effektiv. Det er ikke et mål i seg selv med mer internkontroll, men det er et mål med en god og effektiv internkontroll tilpasset det konkrete behov.

Høringsfristen er 16. september 2019.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---sarlovgjennomgang-om-internkontroll.-oppfolging-av-ny-kommunelov/id2642574/