KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig kommunal regnskapsstandard.

Sammenlignet med den foreløpige standarden, er det foretatt en omstrukturering av standarden ved at det er skilt bedre mellom enklere forhold og mer kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet flere nye eksempler.

Les også: NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

Standarden er tilpasset ny kommunelov med forskrift, og trer i kraft samtidig som disse bestemmelsene, dvs. f.o.m. regnskapsåret 2020.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/krs-nr-11-finansielle-eiendeler-og-forpliktelser-endelig-standard/