Ny kommunelov trer snart i kraft

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har publisert veiledere, med nyttig informasjon om den nye loven.

Les også: Tolkningsuttalelser ved konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting (KMD)

Konstitueringsrundskrivet

Tradisjonen tro, har KMD sendt ut et rundskriv om konstitueringen i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer, herunder kontrollutvalg, etter reglene i den nye kommuneloven. I konstitueringsrundskrivet får kommunene og fylkeskommunene veiledning om blant annet valg til folkevalgte organer, hvem som kan velges og regler for uttreden.

Veileder om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

KMD har også utarbeidet en ny veileder med informasjon om når de enkelte delene av den nye loven trer i kraft og hvilke overgangsregler som skal gjelde.Som vedlegg til veilederen følger et lovspeil mellom 1992-loven og 2018-loven.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kommunelov-trer-i-kraft--her-er-viktig-veiledning/id2669699/