Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.

Helsedirektoratets rundskriv IS-3/2020 erstatter rundskriv IS-3/2019.

Antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2020 er med og danner grunnlaget for utregning av rammetildelingen i inntektssystemet for 2021. Som grunnlag for kriteriedata for inntektssystemet 2021, skal alle kommunene sende inn tall pr. 1. januar 2020.

Rundskrivet gir nærmere informasjon om kriteriene for registrering av personer.

Kommunen har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringen er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringen for nye registrerte personer. Kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Revisor og rådmann signerer på skjema for revisorattestasjon. Skjemaet skal oppbevares i kommunen for ev. senere kontroll.

I tillegg skal revisoren signere elektronisk, knyttet til kommunens innrapporterte tall. Det elektroniske skjemaet ved Altinn er endret, slik at det blir krevd signatur fra både kommunen og revisoren.

Frist for registrering og innsending i Altinn er 15. april 2020.

Les også: Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Kilde: Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/opplegg-for-registrering-av-antall-personer-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunene/registrering-av-tal-pa-personar-med-psykisk-utviklingshemming-i-kommunane