Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2019

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2020 gjelder for søknad om refusjon av lønnsutgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2019. Rundskrivet erstatter rundskriv IS-4/2019.

Innslagspunktet økt til 1 361 000 kroner, mens kompensasjonsgraden er uendret på 80 prosent.

Det er lønnsutgifter knyttet til utførte timer som refunderes. Det er i rundskrivet gjort enkelte endringer for å presisere hva som ligger i utførte timer. De viktigste presiseringene er:

  • Det er kun anledning til å søke om refusjon for direkte lønnsutgifter knyttet til direkte brukertid. Alt administrasjonsarbeid, opplæring/veiledning av ansatte og beredskapsordninger faller utenfor ordningen.
  • Det er kun anledning til å søke om refusjon for utførte timer, timer der det foreligger enkeltvedtak, men tjenesten ikke er levert, faller utenfor tilskuddsordningen.
  • Utgifter i forbindelse med sykefravær må trekkes ut fra refusjonsgrunnlaget, dette gjelder både for korttidsfravær (egenmeldt) og langtidsfravær (legemeldt).

Rapporteringsfristen er 1. april 2020.

Les også: Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Rapportering for sammenslåtte kommuner

Det er den nye kommunen som har ansvar for å rapportere for sammenslåtte kommuner, dvs. kommuner som opphørte 31. desember 2019. Det rapporteres på organisasjonsnummeret til den nye kommunen, men det skal sendes egne rapporter og egne revisjonsskjema for hver av de sammenslåtte kommunene.

Revisors oppgaver

Revisor skal attestere på refusjonskravet fra kommunene. Det er gjort noen endringer knyttet til omfanget av revisors kontroll. Revisor skal kontrollere minimum 40 individkrav, eller alle, hvis kommunen har færre enn 40 tjenestemottakere som omfattes. For kommuner med mer enn 40 tjenestemottakere skal halvparten av de kontrollerte kravene være basert på et tilfeldig utvalg. For resten av utvalget skal det fokuseres på tjenestemottakere som har et høyt antall timer og tjenestemottakere og som er langt over innslagspunktet.

Hvis revisor har kommentarer eller finner feil i kommunens innrapporteringsskjema, skal dette tas opp med kommunene. Hvis kommunen ikke etterkommer revisors merknader skal revisor sende særskilt melding om dette til Helsedirektoratet med beskrivelse av hva forholdet gjelder. Innrapporteringsskjema og skjema for revisjonsuttalelse skal da ikke sendes inn. Helsedirektoratet vil ta særskilt kontakt med kommunen og revisjonen i slike tilfeller.

Kilde: Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester