Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

Våren 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en stedlig kontroll med tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.

Formålet med kontrollen var å gå gjennom kommunenes rutiner for framstilling av antall timer for refusjonsgrunnlaget, og gjennomgang av underlagsdokumentasjonen knyttet til enkeltbrukere. Kontrollen ble gjennomført i ti kommuner av ulik størrelse og med ulikt antall tjenestemottakere.

Helsedirektoratet ferdigstilte en rapport i januar. Den stedlige kontrollen viser at det er en del variasjoner i hvordan kommunene beregner refusjonskravet for tilskuddsordningen. Dette går blant annet på systemer for registrering av og dokumentasjon for faktisk utførte timeverk. Kontrollen viser også at kommunene i en del tilfeller søker refusjon for utgifter for den tiden hvor personalet ikke er i direkte interaksjon med brukerne. I tillegg søkes det om utgifter som ikke er direkte lønnsutgifter. Dette er ikke i tråd med rundskrivet som tar for seg retningslinjene for tilskuddsordningen.

Les også: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2019

Basert på funnene i prosjektet er det i rundskrivet for 2020 gjort ytterligere presiseringer rundt hvilke utgifter som kan tas med i refusjonsgrunnlaget.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ressurskrevende-tjenester--kontroll-av-ordningen/id2687048/