Nye internkontrollregler for kommunene

KMD foreslår å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov.

Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble det bestemt at en ny internkontrollbestemmelse skal utgjøre en helhetlig regulering av internkontrollkrav med kommuneplikter. Denne skal erstatte en rekke internkontrollbestemmelser i sektorlovgivningen. På den måten legges det til rette for at kommunenes internkontroll styrkes.

Stortinget forutsatte en gjennomgang av eksisterende regler om internkontroll med kommuneplikter i ulike sektorer med sikte på at disse skulle oppheves. Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 28. oktober 2016 nr. 125, som fortsatt skal gjelde.

Les også: Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll

I lovproposisjonen, som nå fremmes om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen foreslår regjeringen å oppheve eller endre internkontrollbestemmelser i sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov skal gjelde i stedet.

Kilde KMD:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-internkontrollregler-for-kommunene/id2697832/