Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

Dette betyr at enkeltrepresentanter som har lang reisevei, eller av andre grunner har vanskeligheter med å delta fysisk, kan delta via digitale løsninger. Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.

Det betyr i første omgang at kommunestyret eller fylkestinget selv har besluttet at folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter. Det betyr videre at alle skal kunne se, høre og kommunisere med hverandre.

Les også: Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Et møte som skal lukkes etter bestemmelsen om møteoffentlighet, kan ikke holdes som fjernmøte. Kommunelovens øvrige bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for alle møter i folkevalgte organer, også for fjernmøter.

Lenke til KMDs rettslige avklaring:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-7-fjernmote/id2741222/