Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

KMD mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i et svarbrev 1. oktober 2020 til FKT og NKRF konkludert med at det ikke er noe i veien for at sekretariatet deltar digitalt i et fysisk møte i kontrollutvalget.

Spørsmålet ble reist overfor KMD fordi ett medlem stilte spørsmål om dette var lovlig samt hvorvidt en slik deltakelse ville medføre at møtet ble definert som et fjernmøte etter kommuneloven § 11-7, og i tilfelle da med de begrensninger som følger av tredje ledd. Bakgrunnen for det siste momentet var at etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal defineres som et fjernmøte iht. kommuneloven.

Les også: Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Departementet peker bl.a. på at det verken i kommuneloven eller forskriften om kontrollutvalg og revisjon er tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet.

Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for, kan utføres ved at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført ifølge departementet, ikke til hinder for en slik deltakelse.