Prop. 3 L (2020–2021) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har fremmet lovproposisjon med forslag til to midlertidige lovbestemmelser, som gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven.

Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til dette.

Regjeringen foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår regjeringen at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Den midlertidige loven foreslås opphevet 1. juni 2021.

Les også: KMDs høring om lovforslaget og NKRFs høringsuttalelse

Følg behandlingen av lovforslaget på Stortinget >>

En enstemmig kommunal- og forvaltningskomite støtter forslaget. Og loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 6. november 2020.

Lenke til Prop. 3 L (2020-2021):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-3-l-20202021/id2767098/