Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er revidert

KS har revidert heftet «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» i henhold til nytt lovverk.

Anbefalingene er revidert og oppdatert ut fra endringer i kommuneloven av 2018.

For at folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som kommunestyret eller fylkestinget har satt, er det viktig å være bevisst på de mulighetene som finnes og at eierskapspolitikken blir gjenstand for en bred og helhetlig prosess. Et grep for å sikre dette, kan være å forankre eierskapspolitikken i kommuneplanen eller fylkesplanen.

Les også: Nye prinsipper for eierstyring

Med disse anbefalingene ønsker KS å bidra til kunnskap om viktige hensyn og hva som bør på plass for å få til en god eierstyring av selskaper og foretak, men også gi kunnskap til styremedlemmene i foretak og selskaper om god selskapsledelse og praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.

De 21 anbefalingene:

 1. Velge selskapsform ut fra formål og behov
 2. Skille mellom skjermet virksomhet og virksomhet i konkurranse med private
 3. Sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap
 4. Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret eller fylkestinget
 5. Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig
 6. Holde jevnlige eiermøter
 7. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i eierorganet
 8. Sørge for bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamlinger og representantskapsmøter
 9. Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret
 10. Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelser
 11. Sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrene
 12. Lage rutiner for å sikre nødvendig kompetanse i selskapsstyrene
 13. Som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datterselskaper
 14. Oppnevne numeriske vararepresentanter
 15. Etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet
 16. Foreta en prinsipiell avklaring av godtgjøring for styreverv
 17. Registrere styreverv i KS styrevervregister
 18. Sørge for at selskapene melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon
 19. Sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften
 20. Avklare forholdet mellom kommunedirektøren og daglig leder av foretaket ved opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak
 21. Sørge for at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser til å utøve sin funksjon på en god måte

Lenke til "Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll":

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF