Foto: CoWomen / Unsplash

Forskrift til ny revisorlov

Forskriften gir regler om praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen, praktisk prøve og tredjelandsrevisorer.

Revisorloven § 3-3 krever minst tre års variert praktisk opplæring i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende for å bli godkjent som statsautorisert revisor. Etter den nye forskriften § 1-2 første ledd vil praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen godkjennes på lik linje med praksis fra et privat revisjonsforetak. Dette er i tråd med innstillingen fra finanskomiteen. For å oppfylle kravene som følger av revisjonsdirektivet, må den praktiske opplæringen være opparbeidet under veiledning av en statsautorisert revisor.

Etter den nye forskriften vil praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen godkjennes på lik linje med praksis fra et privat revisjonsforetak.

Med ny revisorlov vil det kun være én kategori av godkjente revisorer i Norge, slik at ordningen med registrert revisor opphører fra årsskiftet. De som er registrert revisor i dag, blir statsautorisert revisor fra årsskiftet. Det vil som før kreves mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor.

Les også: Ny revisorlov fra 1. januar 2021

Personer med bachelorgrad i regnskap og revisjon og som er i praksis for å bli registrert revisor, vil ikke lenger kunne oppnå tittelen registrert revisor. Dette gjelder også for studentene som nå studerer til en bachelorgrad. Etter forskriften § 1-5 vil disse kunne få godkjenning som statsautorisert revisor dersom de søker innen utløpet av 2025.

Forskrift om revisjon og revisorer:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-revisjon-og-revisorer/id2815581/