Foto: Krankenimages / Unsplash

Prosjekt om oppdatering og videreutvikling av Forvaltnings­revisjonsregisteret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet Oppdatering og videreutvikling av Forvaltningsrevisjonsregisteret.

NKRF har sammen med KS søkt og fått tilsagn om prosjektskjønnsmidler fra KMD til prosjektet om oppdatering og videreutvikling av Forvaltningsrevisjonsregisteret. Prosjektet har som mål å legge til rette for at nasjonal tilsynskalender kan hente ut informasjon fra registeret samt styrke registeret som et verktøy i den kommunale egenkontrollen.

Prosjektet har som mål å legge til rette for at nasjonal tilsynskalender kan hente ut informasjon fra registeret samt styrke registeret som et verktøy i den kommunale egenkontrollen.

Forvaltningsrevisjonsregisteret er et samarbeid mellom KS, NKRF og KMD, og holdes i dag oppdatert av NKRF med tilskudd til KS fra KMD over statsbudsjettet. Prosjektet om å videreutvikle Forvaltningsrevisjonsregisteret vil skje i et samarbeid mellom NKRF og KS. NKRF vil ha prosjektlederansvaret og stå for den daglige ledelsen av prosjektet, mens KS er tilskuddsmottaker og samarbeidspartner inn mot prosjektet.

Utviklingsprosjektet skal legge til rette for at nasjonal tilsynskalender kan hente ut relevant informasjon fra Forvaltningsrevisjonsregisteret. Det skal utvikles et grensesnitt som kan brukes til utveksling av data mellom tilsynskalenderen og Forvaltningsrevisjonsregisteret.

Utviklingsprosjektet skal derfor på egnet måte samarbeide med prosjektet om nasjonal tilsynskalender, ha dialog med, samt innhente råd fra Statsforvalterens fellestjenester om hvordan et slikt grensesnitt kan utvikles.

Les også: Forvaltningsrevisjons­registeret (4123) er oppdatert ...

Det er også ønskelig å kunne ta ut statistikk, rapporter og analyse fra Forvaltningsrevisjonsregisteret for å kunne se helheten i det kommunale og fylkeskommunale risikobildet. Det er et mål å kunne bidra til en bedre samhandling mellom kommunesektoren og staten i utøvelse av statlig tilsyn, herunder bedre samordning av det statlige tilsynet og den kommunale egenkontrollen.

Prosjektet skal sluttføres innen 15. november 2021.